IP_adresa_kao_podatak_o_ličnosti_PravoIKT

IP adresa kao podatak o ličnosti

Sud pravde Evropske Unije doneo je odluku po kojoj je dinamička IP adresa posetioca neke veb-strane podatak o ličnosti, u skladu sa Direktivom 95/46 EU (Direktiva o zaštiti podataka Evropske unije). IP adresa kao podatak o ličnosti dugo je bila predmet diskusije. Na prvi pogled, čini se da je Sud razrešio ovu dilemu. Međutim, dublja analiza presude nagoveštava da IP adresa neće baš u svakom slučaju imati taj status.

Uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti

Uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti

Nakon duge javne diskusije, niza usaglašavanja predloga tekstova i razmatranja preko 4.000 amandmana, sredinom aprila 2016. godine objavljena je vest da su se institucije Evropske Unije usaglasile oko konačanog teksta Uredbe o zaštiti podataka o ličnosti. Nova Uredba Evropske Unije o zaštiti podataka o ličnosti stupa na snagu u roku od dve godine od momenta objave u službenom listu.

Zdravlje ili privatnost olnajn kockara?

Zdravlje ili privatnost onlajn kockara?

Onlajn kockanje je industrija sa potvrđenim razvojnim potencijalom. U Evropskom jedinstvenom tržištu sektor usluga onlajn kockanja ima najveći godišnji rast – gotovo 15%. No, razvoj onlajn kockanja prate veliki izazovi i kontroverze. Problemi pravne, ekonomske i političke prirode konstantno utiču na razvoj ove industrije. Jedan od najsvežijih izazvova, jeste pravne prirode i tiče se zaštite privatnosti onlajn kockara.

Soro protiv Estonije

Soro protiv Estonije

Slučaj Soro protiv Estonije baca svetlo na rezonovanje Evropskog suda za ljudska prava u kontekstu povrede člana 8 (zaštita privatnog i porodičnog života) objavljivanjem podataka o ličnosti u digitalnim i štampanim medijima.

Novi udarac sporazumu Sigurna luka

(Ne) sigurna luka – novi udarac sporazumu o transferu podataka

Mišljenje Generalnog advokata Iva Boa, u slučaju Maks Šrems protiv Komesara za zaštitu podataka zadaje novi udarac sporazumu o transferu podataka Sigurna luka. Ako, Sud pravde Evropske unije potvrdi stav Generalnog advokata i poništi Odluku EK 2000/520, kompanije i organizacije koje su se do sad oslanjale na sporazum Sigurna luka će morati da potraže alternative, bilo u obliku dodatnog zahtevanja saglasnosti, bilo u obliku obavezujućih korporativnih pravila (eng. Binding Corporate Rules) ili tipskih ugovornih klauzula (eng. Model Clauses) ili na neki novi način.

Integrisana zaštita privatnosti: od teorije do prakse

Integrisana zaštita privatnosti: od teorije do prakse

Integrisana zaštita privatnosti U situaciji u kojoj nove informaciono-komunikacione tehnologije omogućavaju prikupljanje i obradu ogromne količine podataka o ličnosti, zaštita ovih informacija je od primarnog značaja. Implementacija kvalitetnih mera zaštite privatnosti i podataka o ličnosti predstavlja bitan element upravljanja projektima. Zbog toga, neophodno je uzeti je u obzir u toku najranijih faza razvoja projekta. Ovakav, […]

Liberti i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Liberti i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Suprotstavljajući pravo na privatnost komunikacija merama presretanja telekomunikacija, Evropski sud za ljudska prava u slučaju Liberti i drugi protiv Ujedinjenog Kraljevstva procenjuje zakonitost i opravdanost ovih mera u okviru demokratskog društva. Sud zaključuje da u datom slučaju ne postoje dovoljne zakonske garancije za zaštitu prava privatnosti da postoji povreda člana 8 Konvencije.

Gardel protiv Francuske

Gardel protiv Francuske

Gardel protiv Francuske je slučaj u kome Evropski sud za ljudska prava procenjuje validnost retroaktivnog upisa podataka o linosti u policijsku bazu podataka tj. Francusku nacionalnu evidenciju počinilaca seksualnih delikata. Osim članova 7 i 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Sud precizira pojam kazne.

Štite li mobilne aplikacije privatnost

Štite li mobilne aplikacije privatnost?

Štite li mobilne aplikacije privatnost korisnika i na koji način ih obaveštavaju o vrsti podataka o ličnosti koje prikupljaju i svrsi obrade? Kako pokazuju nedavno objavljeni rezultati istraživanja u ovoj oblasti, zaštita privatnosti korisnika nije prioritet većine autora mobilnih aplikacija.

Presuda Suda pravde EU u slučaju Gugl protiv Španije

U slučaju koji se odnosi na primenu ”prava da se bude zaboravljen” (eng. right to be forgotten), Sud pravde Evropske unije u aferi Gugl protiv Španije (eng. Google vs. Spain) odlučio da građani imaju pravo da od internet pretraživača traže da njihovi podaci o ličnosti budu izbrisani iz rezultata pretrage.

PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Nagla protiv Letonije

Nagla protiv Letonije je slučaj u kome je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio neproporcionalnom meru kojom su konfiskovanjem kompjutera i druge IT opreme litvanske novinarke Izle Nagla, u cilju pronalaženja izvora informacija o bezbedonosnim propustima baze podataka litvanskog Centra za javne prihode, oduzeti podaci o ličnosti, narušena sloboda izražavanja i tajnost novinarskog izvora.

Evropski parlament usvojio Nacrt opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti

U sredu, 12. marta 2014. godine Evropski parlament je ogromnom većinom glasova usvojio tekst Nacrta opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti.
Budući da uvodi dodatne mere zaštite, prava građana kao i obaveze na strani rukovalaca podacima, Nacrt uredbe je bio predmet izuzetno snažnog otpora i lobiranja, naročito od strane multinacionalnih kompanija čiji se ekonomski modeli zasnivaju na prikupljanju i obradi podataka o ličnosti.

Rodoljub Šabić – Nezadovoljavajuće stanje u zaštiti podataka

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije Rodoljub Šabić, izneo je u razgovoru sa Tanjugom opažanje da je stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti u Srbiji nezadovoljavajuće, naglašivši da je neophodno izgraditi sistem i obezbediti ustavom zagarantovane standarde.

28.01.2014 dan zaštite podataka o ličnosti

Dan zaštite podataka o ličnosti

28. januara ove godine slavimo osmi po redu međunarodni Dan zaštite podataka o ličnosti. Proslava Dana zaštite podataka o ličnosti ima zbog toga informativni i edukativni karakter.

Cilj je informisanje građana o tome šta su podaci o ličnosti, kako ih pravo štiti, na koji način i pod kojim uslovima se mogu obrađivati… Sve u cilju pružanja mogućnosti građanima da donose informisane odluke i na taj način se efikasnije zaštite.

Sud pravde Evropske unije

Neizvesna sudbina evropske Direktive o zadržavanju podataka

U saopštenju za štampu Suda pravde Evropske Unije objavljenom danas, generalni advokat Pedro Kruz Vilaljon je zauzeo stav da je Direktiva o zadržavanju podatka u celosti u suprotnosti sa Poveljom o osnovnim pravima EU, tj. principom zakonitosti po kome svako ograničenje osnovnih ljudskih prava mora biti zasnovano na zakonu.

Kalkulator rizika za privatnost

Eldermanov indeks rizika za privatnost (The Edelman Privacy Risk Index – ePRI) pomaže organizacijama da identifikuju i shvate rizike vezane za privatnost i  bezbijednost informacionih sistema, čije ostvarivanje može negativno uticati na njihovu reputaciju i izazvati druge troškove. Indeks i kalkulator izrađeni su u saradnji sa institutom Ponemon (Ponemon Institute) Činjenica je da potrošači hoće […]

Gugl pogođen žalbama za zaštitu privatnosti u 14 država EU

Kako objavljuje PCWorld, protiv kompanije Gugl (Google) podnesene su žalbe za zaštitu prava na privatnost i podatke o ličnosti u 14 članica Evropske unije. Razlog za ovo su novi uslovi korištenja Google+ servisa, koji dozvoljavaju prikazivanje fotografija korisnika u oglasima i komentarima. Prema Sajmonu Dejvisu (Simon Davies), koji je žalbe podnio nacionalnim kancelarijama (poverenicima) za […]