Здравље или приватност онлајн коцкара

Здравље или приватност онлајн коцкара?

Експерт за онлајн коцкање, докторски кандидат ЛАСТ-ЈД ЕМ студија, мастер права и мастер економије

  • googleplus
  • linkedin

Увод

Онлајн коцкање је индустрија са потврђеним развојним потенцијалом. У Европском јединственом тржишту сектор услуга онлајн коцкања има највећи годишњи раст – готово 15%. Но, развој онлајн коцкања прате велики изазови и контроверзе. Проблеми правне, економске и политичке природе константно утичу на развој ове индустрије. Један од најсвежијих изазвова, јесте правне природе и тиче се заштите приватности онлајн коцкара.

PlayScan и одговорно коцкање

У новембру 2015. године, надлежно државно тело за мониторинг заштите података о личности Краљевине Шведске изразило је сумњу у вези са заштитом приватности онлајн коцкара који користе услуге компаније Svenska Spel.

Svenska Spel је шведска компанија у већинском државном власништву и уједно је најбитнији пружаоц услуга коцкања у Шведској. Како би ојачала принципе одговорног коцкања, ова компанија користи софтвер специјалне намене PlayScan. PlayScan служи за идентификацију ризичних коцкара путем анализе података о коцкању сваког играча. PlayScan спада у групу такозваних алата за праћење понашања. Софтвер анализира резултате претходно попуњеног упитника, сесије коцкања сваког играча, потрошен новац, време проведено у коцкању, врсте игара које играч игра и друге параметре који могу да укажу на ризично коцкање.

Након анализе великог волумена података, софтвер примењује стандарде за дијагнозу патолошког коцкања. Када софтвер препозна проблематичног коцкара, он аутоматски бира неку од мера која би могла бити сврсисходна. Треба имати у виду да није сваки проблематични коцкар уједно и патолошки. Постоје они коцкари који имају потенцијал да постану патолошки, али још увек нису и спадају у групу ризичних коцкара. Номенклатуру која се односи на проблематично коцкање треба схватити условно јер класификација ризичних и проблематичних коцкара није унификована. Различити извори користе различите класификације и неидентичне критеријуме за дијагнозу проблематичног коцкања као здравственог проблема.

Када препозна проблем PlayScan може да замоли играча да прекине са коцкањем на одређени временски период (путем поруке у поп-уп прозору). Играчу може да се понуди помоћ, информације о специјализованим службама за помоћ лицима која имају проблем са коцкањем и едукативни материјал о погубности патолошког коцкања. Пракса је показала да прекинуте сесије коцкања се тешко обнаваљају или се настављају са мањим интензитетом (узимајући у обзир време и потрошен новац).

Проблем обраде података о личности коцкара

Шведске власти сматрају да проблем повреде приватности онлајн коцкања у случају употребе PlayScan-а настаје код давања сагласности субјекта, тачније коцкара чији се подаци обрађују. Наиме, коцкари морају да дају сагласност за обраду њихових података, а проблем јесте споран правни квалитет такве сагласности. Наиме, према важећој Директиви о заштити података о личности у Европској Унији, (која би у ближој будућности требала да буде замењена новом регулативом), као и према шведском закону о заштити података о личности, сагласност за обраду података јесте законита уколико је лице чији се подаци обрађују информисано о сврси обраде, да је сагласност дата изричито и недвосмислено. Изражена је сумња да коцкари не дају сагласност за обраду података на законит начин, већ да се њихива сагласност „подразумева“ (implied consent). У овом тренутку још увек није познат исход целог процеса, али ово питање ће свакако остати актулно у ближој будућности.

Заштита здравља или Заштита приватности

Индустрија игара на срећу (макар њен легални део) улаже велики труд и средства у развој одговорног коцкања. Законодавни оквири јачају рестриктиван приступ наметањем обавеза индустрији да штити здравље коцкара. Поред тога, развој принципа одговорног коцкања од стране идустрије, јача и принцип одговорног пословања који подиже рејтинг и углед компанија. Због тога, може се очекивати да се у будуће развијају и употребљавају системи по угледу на PlayScan. Ипак, употреба оваквих система отвориће бројна питања и дилеме. Једна од дилема јесте чему дати приоритет – заштити здравља или приватности. Из овог наизглед реторичког питања, произилазе бројни потенцијални правни проблеми. На неке од њих указујемо даље у тексту.

Приликом креирања налога на Svenska Spel, будући играчи прихватају најразличитије услове и правила која се примењују (или би могла да се примењују) током коцкања и у вези са коцкарским активностима. Играчи дају своју сагласност да се њихови подаци обрађују путем софтвера PlayScan у циљу горе описане сврхе. Чињеница јесте да овај софтвер обрађује велику количину података о играчима, али његова примарна сврха је превенција настанка патолошког коцкања. На тај начин штити се здравље игарача, што и јесте један од основних циљева одговорног коцкања. Но, са друге стране јавља се правни проблем обраде података о личности.

PlayScan је софтвер којим управља компанија незавсна од SvenskaSpel, која носи назив као и сам софтвер – PlayScan. Без намере да даље улазимо у правну анализу односа руковаоца и обрађивача података, проблем који може бити актуелан јесте да ли је сагласност дата SvenskaSpel законит правни основ за обраду података или пак PlayScan треба да прибави сагласност од играча.

Следећи проблем везан је за квалификацију података. Патолошко коцкање је врста здравственог проблема који спада у поремећаје менталног здравља. Анализа податак коју обавља софтвер PlayScan може се подвести и под специфичан вид примене медицинских дијагностичких критеријума. Другим речима, софтвер препознаје (дијагностификује) такозване ризичне коцкаре, као и оне који већ јесу патолошки коцкари. Самим тим софтвер обрађује податке који могу да имају правни квалитет „нарочито осетљивих подата“, обзиром да су то подаци који се односе на здравље лица. Према горе споменутој Директиви о заштити података, као и према националним законима држава чланица ЕУ (као и оних држава које храмонизују националне законе са Правон ЕУ) којим се уређује област заштите личних података, за обраду оваквих податак потребна сагласност вишег правног квалитета.

У вези са горе описаним, намеће се следећи проблем – лица која пате од патолошког коцкања јесу лица чија би пословна способност требала да буде ограничена. Ова лица не могу да предузимају одређене правне радње, укључујући коцкање и радње у вези са тим. Због ограничене пословне способности њихови заступници имају право (и обавезу) да то предузимају уместо њих. Поставља се питање, да ли дијагностификовање одређене патологије (од стране индустрије) повлачи за собом низ правних радњи које могу да имају ретроактивно дејство. Крајње хипотетички – уколико би софтвер указао на патолошког коцкара, да ли би пружаоц услуга онлајн коцкања требао да прекине даље пружање услуга и шта се дешава са претходно закљученим (а још увек нереализованим) уговорима о коцкању (нпр. коцкар „чека“ резултате из домена спортског клађења)? Другим речима, да ли и какве би практичне последице уследиле уколико би коцкар изгубио пословну способност?

Ипак, треба имату у виду да спроведена анализа од стране софтвера као што је PlayScan још увек нема каратер дијагностификовања болести, какав има диганостички поступак спроведен од стране званичног лекара. PlayScan је само један од инструмената који служи за побољшање одговорног коцкања. Због тога, пре се може рећи да PlayScan није медицинско средство, већ средство које има сугестивни карактер са тежњом да измени понашање одређених група коцкара.

Међутим, по нашем мишљењу овде постоји размимоилажења фактичког и суштинског стања. И управо та чињеница нас враћа на почетне дилеме и птања – да ли обрађени подаци имају осетљив карактер, каква је сагласност потребна за такву обраду, да ли је сагласност уопште потребна (обзиром да се обрада података спороводи у циљу заштите виталних интереса коцкара, као што је здравље) и да ли PlayScan законито (и легитимно) задире у приватност коцкара.

Најзад, треба имати у виду да подаци који се обрађују за препознавање проблематичног коцкања, могу да се користе и у друге сврхе. Сектор онлајн коцкања има изузетно развијену, софистицирану стратегију рекламирања. У овом тренутку јако је тешко закључити који се подаци о коцкарима користе за коју сврху. Оно што морамо имати на уму јесу научне хипотезе да рекламирање утиче на конзумирање коцкања, а повећано конзумирање може да утиче на појаву проблемтичног коцкања.


Објављено

у

,

од