Интернет домени - услови регистрације у БиХ

Интернет домени: услови регистрације у БиХ

Директор Агенције за информационо друштво Републике Српске, дипл. правник, дипл. инж. рачунарства, магистар пословно-правних наука. Заинтересован за правне аспекте ИКТ-а. Идејни творац више закона из области развоја информационог друштва у РС.

 • facebook
 • linkedin
 • skype
 • twitter

У процесу регистрације назива интернетског домена, регистрант и регистрар ступају у уговорни однос, најчешће по основу закључења тзв. Click-wrap уговора. Међутим, услови под којима је допуштена регистрација назива домена су дефинисани уговором који се закључује између регистра, било да је у питању национални или ICANN, и овлашћеног регистрара.

Уговор о акредитацији регистрара (енг. Registrar Accreditation Agreement – RAA) садржи клаузуле која се односе на права и обавезе ових страна, између осталих и обавезе трећих лица према регистрару у поступку регистрације.

Да би се процес регистрације назива интернетског домена успјешно окончао, подаци који се уписују у електронску евиденцију (базу) регистрационог органа од стране акредитованог регистрара су:

 • а) назив домена који је предмет уписа,
 • б) ИП адреса примарног и секундарног nameserver-а за домен,
 • ц) одговарајући DNS називи nameserver-а,
 • д) уколико се не генеришу аутоматски, подаци о регистрару који врши упис,
 • е) уколико се не генерише аутоматски, датум истека периода коришћења (закупа),
 • ф) други подаци који су захтијевани од стране оператера регистрације. ( “Оператер регистрације” је у ICANN-овом систему регистрације домена посредник који се бави техничким пословима везаним за одржавањње тзв. DNS зона за одређени top-level домен).

Наведени подаци су минимум који ће регистрар захтијевати од регистранта у поступку регистрације, па је ово услов без којег није могуће остварити упис. Поред ових, постоји читав сет података који се односе на лица које врше административне послове, односно кореспонденцију са регистраром, техничке послове одржавања и правилног функционисања домена, плаћања накнаде и сл.

У случају Босне и Херцеговине и њеног националног регистрационог органа, постоји неколико услова у погледу подносиоца захтјева дефинисаних чланом 6 Правилника. Лица којима је омогућена регистрација и коришћење неограниченог броја назива .ba домена су:

 • а) домаћи привредни субјекти,
 • б) страна правна лица преко свог представништва у Босни и Херцеговини или заступника/опуномоћеника са сједиштем на територији Босне и Херцеговине.
 • Заступник може бити било које правно лице које овласти корисник назива домена,
 • ц) органи свих нивоа власти Босне и Херцеговине (ентитети, градске власти и општински органи власти) и Брчко Дистрикта,
 • д) адвокатске канцеларије и канцеларије са сједиштем на територији Босне и Херцеговине,
 • е) амбасаде и конзуларни уреди који су акредитовани у Босни и Херцеговини,
 • ф) међународне организације које дјелују у Босни и Херцеговини,
 • г) међународне организације са сједиштем или огранком на територији Босне и Херцеговине,
 • х) невладине организације са сједиштем на територији Босне и Херцеговине,
 • и) удружења грађана са сједиштем на територији Босне и Херцеговине,
 • ј) остала домаћа правна лица,
 • к) пунољетна физичка лица која су држављани Босне и Херцеговине и
 • л) страни држављани који имају пребивалиште на територији Босне и Херцеговине.

Регистрар располаже дискреционим правом одбијања уписа у евиденцију, у случају назива домена који представља повреду устава и закона, изазвања националне, вјерске или расне нетрпељивости или мржње, или који је у супротности са општеприхваћеним стандардима пристојности или морала (Члан. 28 Правилника о регистрацији и коришћењу назива домена испод босанско-херцеговачког државног интернетског домена .ba). Такође, могући су и пропусти процесне природе због којих неће бити извршен упис у евиденцију, из разлога непотпуне документације, неквалификованости подносиоца захтјева и сл.


Објављено

у

од