Zaštita prava korisnika elektronskih komunikacija: predugovorna faza

Regulisanje ugovora s operatorima

Serija tekstova o zaštiti prava korisnika elektronskih komunikacija u Srbiji obuhvata:

Regulisanje ugovora s operatorima

Zakon o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu: ZEM) definiše operatora kao lice koje obavlja ili je ovlašćeno da obavlja delatnost elektronskih komunikacija. Ovakva definicija ne ostavlja nedoumica.

Sa druge strane, ZEM poznaje i definiše pojmove korisnik, krajnji korisnik, potrošač i pretplatnik, i to tako što je

 • korisnik definisan kao fizičko ili pravno lice koje koristi ili zahteva javno dostupnu elektronsku komunikacionu uslugu;
 • krajnji korisnik je definisan kao korisnik koji ne obavlja delatnost elektronskih komunikacija;
 • potrošač kao fizičko lice koje koristi ili zahteva javno dostupnu elektronsku komunikacionu uslugu za lične potrebe, koje se pretežno ne odnose na obavljanje poslovne delatnosti, profesije ili zanata; a
 • pretplatnik je definisan kao fizičko ili pravno lice koje je zaključilo ugovor sa operatorom javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga o pružanju tih usluga.

Prethodno navedene pojmove je srpski zakonodavac, uz određena odstupanja, preuzeo iz Direktive 2002/21/EZ o pravnom okviru (Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council of 7 March 2002 on a common regulatory framework for electronic communications networks and services ”Framework Directive”), OJ L 108, 24.4.2002).

Na osnovu prethodnih definicija, može se zaključiti da pojam korisnik predstavlja najširi pojam koji obuhvata i krajnje korisnike i potrošače i pretplatnike, ali i npr. učesnike na veleprodajnom tržištu usluga elektronskih komunikacija, koji i sami obavljaju delatnost elektronskih komunikacija. Takođe, može se zaključiti da pojam potrošač služi da definiše korisnika koji je fizičko lice i koji uslugu koristi za lične potrebe, uz prilično nejasnu ogradu da se te lične potrebe pretežno ne odnose na obavljanje poslovne delatnosti, profesije ili zanata; dok je krajnji korisnik definisan nešto šire, pa se može zaključiti da on može da bude i pravno i fizičko lice koje može koristiti uslugu osim za lične potrebe, i za obavljanje poslovne delatnosti, s tim da to ne sme biti delatnost elektronskih komunikacija. Na kraju, tumačenjem se može izvesti zaključak da pojam pretplatnik treba da označi korisnika, krajnjeg korisnika, odnosno potrošača koji je sa operatorom zaključio ugovor o pružanju javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga.

Predugovorna faza: obaveštavanje o uslovima ugovora i cenama usluga

Zakonodavac se odlučio da interveniše i u fazi koja prethodi samom zaključenju ugovora, pa tako članom 106. ZEK propisuje da je operator dužan da svoju uslugu ponudi na način koji potrošače jasno i nedvosmisleno obaveštava o uslovima zaključenja ugovora, a naročito o obaveznim elementima ugovora o kojima će u narednom tekstu biti reči. Ovde treba napomenuti da nije u potpunosti jasno zašto se zakonodavac odlučio da ovakvom formulacijom pruži zaštitu samo potrošačima, a ne i svim korisnicima elektronskih komunikacija. Da se verovatno radi o propustu, a ne o nameri, ukazuje i to što je Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja, termin potrošač zamenjen terminom korisnik, pa se tako ovaj po svemu sudeći propust zakonodavca neutrališe proširivanjem obaveze operatora na sve korisnike, istina na jedan formalno-pravno krajnje upitan način – podzakonskim aktom.

Takođe, istim članom, propisano je i da je operator dužan da uslove ugovora i cenovnik učini javno dostupnim na pogodan način, a takođe je propisan i obavezan sadržaj cenovnika usluga. Pa tako, u zavisnosti od ponuđenih vrsta usluga, cenovnik treba da sadrži:

 • visinu jednokratne naknade za priključenje,
 • visinu mesečne naknade za pristup elektronskoj komunikacionoj mreži ili usluzi,
 • obračunsku jedinicu i tarifni interval,
 • opis posebnih uslova za pristup zaštićenim sadržajima ili uslugama sa dodatom vrednošću,
 • obaveštenje o troškovima održavanja i dostupnim paketima usluga,
 • obaveštenje o popustima, kao i
 • druge odredbe specifične za određenu uslugu.
Sava Pavlović

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, sa praksom u oblastima prava telekomunikacija, medijskog prava, prava oglašavanja i prava konkurencije.