Zaštita prava korisnika elektronskih komunikacija: jednostrana izmena ugovora

Jednostrana izmena ugovora

Serija tekstova o zaštiti prava korisnika elektronskih komunikacija u Srbiji obuhvata:

Jednostrana izmena ugovora od strane operatora predstavlja jedno od bitnijih pitanja Zakona o elektronskim komunikacijama. Uopšteno govoreći, zakonodavac ostavlja mogućnost operatoru da jednostrano izmeni uslove ugovora sa korisnikom, ali u tom slučaju ostavlja mogućnost i korisniku da se sa takvim izmenama ne saglasi.

Naime, članom 107 ZEK propisano je da je operator dužan da pretplatnika, najmanje mesec dana unapred, obavesti na pogodan način o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i pravu pretplatnika na raskid ugovora pre isteka perioda na koji je zaključen.

Dalje, propisuje se da pretplatnik ima pravo da, po prijemu pomenutog obaveštenja raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

Ovakva formulacija zakonskih odredaba ostavila je u praksi dosta prostora za tumačenje. Štaviše, umesto da zaštiti korisnike, može se zaključiti da su korisnici ovakvo formulisanim odredbama dovedeni u nepovoljniji položaj.

Naime, u praksi se pre svega postavilo pitanje šta predstavlja pogodan način obaveštavanja korisnika o nameri jednostrane izmene uslova, kao i u čemu se sastoji obaveza operatora da obavesti korisnika.

Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja ova zakonska odredba je dodatno razrađena tako što je propisano da pogodan način predstavlja:

  • štampani prilog mesečnom računu,
  • SMS poruka,
  • štampana brošura na prodajnom mestu,
  • Internet stranica,
  • info kanal,
  • sredstvo javnog informisanja i slično.

Međutim, ni ovakva razrađena odredba ne daje potpun odgovor na postavljena pitanja i ostavlja prostora za različito tumačenje – da li bi npr. postojeća praksa nekih operatora da objave novi cenovnik ili obaveštenje o ukidanju određene usluge mobilne telefonije na svom Internet sajtu mogla da se smatra ispunjavanjem obaveze obaveštavanja određenog korisnika o promeni? Da li se očekuje od npr. osamedesetpetogodišnjeg korisnika usluge fiksne telefonije, koji pritom živi u ruralnoj sredini, bez pristupa internetu, da svakodnevno proverava Internet sajt operatora fiksne telefonije ne bi li bio obavešten da je operator povećao cenu usluge koju koristi?

Međutim, još spornijim treba smatrati uslovljavanje raskida ugovora od strane korisnika, u slučaju kada operator jednostrano izmeni uslove ugovora, i to bitnom promenom uslova pod kojima je ugovor zaključen, na način koji nije na korist pretplatnika.

Doslednim tumačenjem ove zakonske odredbe, može se zaključiti da operator može da izmeni uslove ugovora jednostrano, ali da će korisnik imati pravo da raskine ugovor samo pod uslovom da se tom izmenom bitno menjaju uslovi ugovora na njegovu štetu. Naravno, prvo pitanje koje se može postaviti je šta predstavlja bitna promena ugovora i ko odlučuje o tome šta je bitna promena? Da li je promena obračunskog intervala za uslugu mobilne telefonije sa 30 sekundi na 45 sekundi bitna promena uslova ugovora? Da li je povećanje cene usluge kablovskog Interneta sa 1.000 dinara na 1.050 dinara mesečno bitna promena ugovora?

Rešenje za prethodno navedeni problem pokušano je Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja tako što je tim pravlinikom propisano da ako se najavljenom jednostranom izmenom menjaju bitni uslovi ugovora (promena cene, načina tarifiranja, specifikacija paketa i dr.) na način koji nije u korist pretplatnika, pretplatnik ima pravo da, po prijemu obaveštenja, raskine ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu potrošača i Zakonom.

Pa tako, dok pravilnik propisuje da je potrebno da dođe do promene bitnih uslova ugovora, a to su cena, način tarifiranja, specifikacija paketa i dr, kako bi korisnik imao pravo da raskine ugovor, sa druge strane ZEM propisuje da je potrebno da dođe do bitne promene uslova ugovora da bi korisnik mogao isto to pravo da ostvari.

Ovakvom odredbom pravilnika se u potpunosti menja sam smisao zakonske odredbe. Naravno, ako se ostavi po strani to što se opravdano može tvrditi da je ovakva formulacija odredbe pravilnika onakva kakva je zakonska formulacija trebalo da bude, ovakva izmena suštine zakonske norme svakako nije ispravna, s obzirom da se odredbe zakona ne mogu menjati podzakonskim aktom. Osim toga, različitim regulisanjem istog pitanja dodatno se doprinosi pravnoj nesigurnosti, što svakako ne ide u prilog pravnoj zaštiti korisnika elektronskih komunikacija, čemu je regulisanje ovog pitanja trebalo da posluži, naprotiv.

Sava Pavlović

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, sa praksom u oblastima prava telekomunikacija, medijskog prava, prava oglašavanja i prava konkurencije.