Rešavanje sporova na Pejpalu (2) – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

U prethodnom tekstu opisali smo postupak kojim korisnici Pejpala  mogu da ospore transakciju. Međutim, sporne transakcije i sporovi koji proizilaze iz njih nisu jedini problem sa kojim se možemo susreti prilikom upotrebe Pejpala.  Prilikom provere svojih aktivnosti na sajtu Pejpala, korisnici mogu neugodno da se iznenade postojanjem određenih transakcija za koje nisu sigurni ili znaju da ih nisu izvršili.

Pre pokretanja zvaničnog postupka na sajtu Pejpala, preporučili bismo korisnicima, bilo da su kupci ili prodavci, da provere sa svim licima kojima su eventualno omogućili pristup Pejpal računu (recimo određenim članovima porodice) da li su u datom periodu izvršili transkaciju u korisnikovo ime.  Imajući u vidu rasprostranjenost mobilnih platformi i sve veći udeo u plaćanju Pejpalom preko mobilnih aplikacija, ovakav scenario nije neuobičajen.

prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Nakon navedene provere, korisnik može da pokrene postupak prijavljivanja neovlašćene aktivnosti Pejpal centru za rešavanje sporova (eng. Resolution center), klikanjem na opciju „prijavi problem“ (eng. Report a problem). Pejpal zahteva zatim da korisnik pruži dodatne informacije, a odmah potom vas i upozorava i predlaže da hitno uradite proceduru promene lozinke i sigurnosnih pitanja kojim se obezbeđuje autentifikacija korisnika.

inicijalni upitnik i zahtev za informacijama

Nakon davanja inicijalnih infromacija, Pejpal pristupa ispitivanju transakcije ili aktivnosti. U ovoj fazi, ukoliko je relativno jasno da je došlo do neovlašćene aktivnosti, Pejpal se trudi da reši prijavu u roku od 10 dana. Naravno, usled određenih poteškoća (ograničenih ljudskih kapaciteta) to može da zahteva i više vremena.

Ukoliko Pejpal ustanovi da je došlo do neovlašćene aktivnosti u prijavljenom periodu, korisniku će sredstva biti refundirana i time se postupak zatvara. Zatvoreni postupak se ne može ponovo otvoriti niti može eskalirati u dalju fazu podnošenjem zahteva.

eskalacija postupka

Ukoliko se postupak ne reši na osnovu inicijalnog upitnika (odnosno intervjua), potrebno je da se dalji postupak eskalira. U suprotnom, Pejpal zatvara automatski postupak u roku od 20 dana od inicijacije. Drugim rečima, ukoliko ste zaista zainteresovani za ishod prijavljivanja posledice neovlašćene aktivnosti, potrebno je da napravite korak više od same prijave problema i podnesete zahtev za rešavanje odnosno eskalirate postupak.

Pejpal će po potrebi da zahteva i dodatne informacije od drugih stranaka, na šta one moraju da odgovore u roku od 7 dana. S obzirom da najčešće pričamo o prijavama o neovlašćenim uplatama, u interesu tih stranaka je da potvrde legitimnost te transakcije (kao i u postupku osporavnja transakcija). U suprotnom, ukoliko Pejpal odluči samo na osnovu dostupnih informacija,  sredstva će biti refundirana i postupak će time biti okončan.

odluka

Kada eskalirate Vaš zahtev, kao i u prethodno opisanom postupuku osporavanja transakcija,  vi prepuštate Pejpalu da odluči u svojevrsnom adjudikativnom postupku. Pejpal koristi sve podnete informacije i raspoložive dokaze za odlučivanje i pokušava da sve zahteve reši u roku od 30 dana, ali ne garantuje odluku u ovom roku.

U svakom trenutku korisnik može da prati status predmeta u centru za rešavanje sporova, a Pejpal obaveštava stranke odmah po donošenju odluke.

Napominjemo i ovde suštinsku prednost ovog postupka, a to je da je konačna odluka od strane Pejpala odmah i izvršna, odnosno da Pejpal odmah refundira sredstava i zatvori postupak. Upravo ta činjenica je suštinska za efikasnost celog postupka. Ukoliko stranka smatra da je oštećena samim ovim postupkom, u svakom slučaju, može da pribegne uobičajenim putevima rešavanja sporova. Ipak, troškovi postupka, odnosno nedostatak istih, svakako su velika prednost Pejpala.

Duško Martić

Istraživač u okviru LAST-JD EM programa (Law, Science and Technology PhD), član Programskog saveta Društva sudija Srbije i master prava Evropskih Integracija.

  • linkedin