Krediti za inovativne IKT projekte

Krediti za inovativne IKT projekte

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacionh tehnologija (Službeni glasnik RS Br. 80/2015). Uredba je stupila na snagu 29. septembra 2015. Godine i njom se utvrđuju uslovi za kreditno finansiranje startap i inovativnih projekata u oblasti IKT-a, a koji imaju za cilj razvoj novog ili postojećeg proizvoda ili usluge.

Krediti se mogu koristiti za kupovinu opreme, nematerijalne imovine, trajnih obrtnih sredstava ili za plaćanje usluge izrade i realizacije inovativnog projekta.

Uredba propisuje da odobreni krediti mogu iznositi od 300.000 do 1.500.000 dinara za preduzetnike, odnosno od 500.000 do 3.000.000 dinara za pravna lica i to sa kamatom od svega 1% na godišnjem nivou, uz grejs period do godinu dana i četvorogodišnji rok otplate.

Za kredite će moći da konkurišu preduzetnici i pravna lica, pod uslovom:

  • Da su registrovani u Agenciji za privredne registre u prethodne dve godine od dana dana objavljivanja konkursa za dodelu kredita (ili i ranije ako se radi o inovativnom projektu);
  • Da su registrovani za obavljanje neke od delatnosti u oblasti IKT-a navedene u uredbi;
  • Da nisu bili vlasnici privrednog društva ili preduzetnici ranije, odnosno da nisu bili obveznici poreza na dobit ili obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti;
  • Da su izmirili poreske i druge dažbine u periodu od dve godine pre podnošenja zahteva za odobravanje kredita;
  • Da nisu pravnosnažno kažnjavani za privredni prestup ili prekršaj u periodu od dve godine pre podnošenja zahteva za odobravanje kredita;
  • Da se protiv njih ne vodi istražni i/ili krivični postupak, niti da su kažnjavani za krivična dela;
  • Da nisu zaposleni u javnom preduzeću ili državnom organu.

Uredbom se propisuje i da će izbor projekata vršiti posebno sastavljena Komisija pri Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, a na osnovu utvrđenih kriterijuma (očekivani doprinos razvoju informacionog društva, inovativnost, održivost, itd.).

Zvaničan konkurs i više informacija objavljeno je na vebsajtu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: http://mtt.gov.rs/vesti/javni-konkus-za-dodelu-start-ap/

Sava Pavlović

Advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, sa praksom u oblastima prava telekomunikacija, medijskog prava, prava oglašavanja i prava konkurencije.