Horizont2020: vrste projekata

Horizont2020: vrste projekata

U nekoliko prethodnih tekstova posvećenih programu EU Horizont2020 smo, nakon odgovora na pitanje šta je ovaj program, opisali njegove prioritete, oblasti od značaja za IKT i razloge zbog kojih su IKT prioritet programa H2020. U ovom tekstu ćemo predstaviti vrste projekata (takozvane aktivnosti) koji se mogu finasirati kroz pozive koji se objavljuju u okviru programa H2020.

Jako je bitno odmah u startu pojasniti za koje tačno vrste projekata možete tražiti finansiranje, jer svaka vrsta programa ima svoje specifične uslove koje vaš projekat treba da zadovolji kako biste uopšte bili u mogućnosti da aplicirate za sredstva iz ovog programa.

Naučno-istraživačke aktivnosti (eng. Research and Innovation Actions – RIA)

U okviru ove grupe aktivnosti radi se o projektima koji su prvenstveno usmereni na stvaranje novih naučno/tehnoloških izuma, ili na izučavanje funkcionisanja i mogućnosti novih ili unapređenih tehnoloških rešenja, proizvoda ili usluga.

Ovde se najčešće radio zajedničkim naučno-istraživačkim projektima kod kojih se finansiraju aktivnosti kao što su:

  • osnovna i primenjena istraživanja,
  • razvoj tehnologije,
  • testiranje i provera malih prototipa u laboratoriji ili simuliranim uslovima,
  • projekti koji su u nekoj meri povezani sa pilot aktivnostima u pogledu prikazivanja tehničke izvodljivosti izuma.

U okviru ove grupacije troškovi se finansiraju do 100% s tim što je uslov da se radi o konzorcijumu partnera iz različitih zemalja, tj. ako se radi o industriji ili akademskoj zajednici mora se sastojati od bar 3 pravna lica iz zemalja članica ili pridruženih zemalja.

Čisto inovativne aktivnosti (eng. Innovation actions – IA)

Ovde se prvenstveno radi o projektima koji su usmereni na izradu planova, dizajna za nove, izmenjene ili unapređene proizvode ili usluge. Takođe, ovde je uključena i takozvana market replication koja se tiče prvog preslikavanja/primene na tržište već dokazanog tehnološkog rešenja koje do sad nije bilo pušteno na tržište zbog određenih nedostataka na tržištu ili barijera. Stoga, najčešće aktivnosti ovde su stvaranje prototipa, testiranje, demonstracija, pilot projekti, itd.

Uslovi su isti kao i za prethodnu aktivnost, samo je razlika što se finansira do 70% troškova (mada ako apliciraju NVO organizacije finansira se i do 100 % troškova; postoje neke mogućnosti gde se ove 2 aktivnosti preklapaju pa je moguće finansiranje i za ostale subjekte do 100%).

Aktivnosti podrške i koordinacije (eng. Coordination and Support Actions – CSA)

Kroz ove aktivnosti se ne finasira istraživanje, nego uglavnom propratne aktivnosti usmerene ka unapređenju uslova na tržištu, kao što je standardizacija, podizanje svesti, komunikcija i PR aktivnosti, umrežavanje, aktivnosti usmerene na koordinaciju i podršku, razne javne debate o ovim projektima i različite zajedničke vežbe u pogledu širenja znanja.

Takođe, ovde spadaju i različite studije dizajna za novu infrastrukturu, kao i komplementarne aktivnosti u pogledu strateškog planiranja, umrežavanja i koordinacije između programa u različitim zemljama. Uslovi za ovaj program su da je bar jedan entitet ili konzorcijum partnera iz druge zemlje i nadoknađuje se do 100% troškova (ova aktivnost je najsličnija FP7 programu).

Instrument za razvoj malih i srednjih preduzeća (eng. SME Instrument)

Ovde se radi o aktivnostima koje su usmerene na sve vrste inovativnih rešenja koja pokazuju veliki potencijal u pogledu rasta, razvoja i internacionalizacije malih i srednjih preduzeća (MSP). Postoje 3 faze:

 • Faza 1 se tiče finansiranja studija izvodljivosti kako bi se proverila izvodljivost i održivost samog koncepta;
 • Faza 2 se tiče finansiranja testiranja, kreiranja protitipa, pilot projekta, širenja programa, kreiranja dizajna i preslikavanja na tržište, tj. aktivnosti koje su konkretno vezane za testiranje;
 • Faza 3 se odnosi na olakšavanje pristupa javnom i privatnom kapitalu, tj. usmeravanje i pomaganje u dolaženju do potrebnog kapitala. Svakako, ono što je negde očekivani rezultat ovakvih projekata bi bio merljiv u pogledu obrta, rasta zaposlenosti, udela na tržištu, povećanja prodaje, povraćaja investicija i profita. Što se tiče naknade troškova za prvu fazu,to je otprilike do 50 000 evra, za drugu do 70% prihvatljivih troškova (izuzetno do 100%). Pravo učešća imaju samo MSP ili konzorcijum MSP gde je bar jedan član iz zemlje članice ili pridružene zemlje.

Fondovi ”Marija Sklodovska – Kiri” (eng. Marie Sklodowska – Curie Actions – MSCA)

Kroz ovu aktivnost se finansiraju međunarodni programi saradnje za istraživače iz javnog i privatnog sektora, kao i treninzi za istraživače i razmena osoblja. U okviru njega mogu aplicirati istraživači početnici ili iskusni istraživači bilo koje nacionalnosti, tehničko osoblje, različiti programi mobilnosti.

Kada je u pitanju naknada troškova, ona zavisi od svakog projekta posebno. Ova grupa aktivnosti spada u takozvane „programme co-fund action“, tj. aktivnosti koje se finansiraju iz grantova, koji nadomešćuju individualne pozive. Ovde, pored ovog programa, spadaju još i programi ERA-NET; Pre-Commercial Procurement and Public Procurement of Innovative Solutions (‘PCP’-‘PPI’); European Joint Programme (‘EJP’).

Horizont2020: vrste projekata i različite nagrade

U ovu kategoriju spadaju različite nagrade koje su usmerene ka prošlim (recognition prizes) ili budućim aktivnostima(inducement prizes). One se dodeljuju na osnovu konkursa. Sredstva za ovu kategoriju su određena u odnosu na pojedine teme i može da učestvuje samo jedan entitet.

Brzom trakom do inovativnog prototipa (eng. Fast track to innovation pilot)

FTI aktivnost je uvedena kao početkom 2015. godine kao najnoviji program koji bi trebalo da odgovori na izazove koji su se pojaviili tokom dosadašnjeg iskustva sa Horizont2020 programom. Naime, u okviru ovog programa predviđeno je da se finansiraju inovativne aktivnosti koje su u fazi da skoro mogu da se plasiraju na tržište (close to market activities) tj. da se realizacija od zrele ideje do plasiranja na tržište izvede najdalje u roku od 3 godine od početka finansiranja.

Ovde se radi o skoro gotovim projektima kojima treba samo još finalna faza, tj. poslednji korak pred plasiranje na tržište, koja se uglavnom tiče finansiranja validacije, naprednog testiranja, uspostavljanja standarda, provere rezultata u uslovima kao iz realnog okruženja, itd.

Cilj ove aktivnosti je da se skrati vreme koje je potrebno od ideje do realizacije na tržištu i time omogući da ideje koje su stvarno dobre dobiju priliku da budu plasirane na tržištu. U cilju što bržeg izvođenja ovakvih projekata i samo vreme odobravanja sredstava je skraćeno na 6 meseci (umesto 8) s tim što prilikom apliciranja vi u suštini podnosite gotov biznis plan. Ono što je bitno istaći je da pravo konkurisanja u okviru ove aktivnosti imaju samo konzorcijumi sa bar 3 partnera iz zemlje članice ili zemlje koje učestvuju u okviru Horizont programa, ali takođe ne smeju imati više od 5 članova. Takođe maksimalna novčana suma za koju se može aplicirati ne sme preći 3. miliona EUR. Predlozi projekata mogu biti podneti u toku cele godine, ali će se evaluacija vršiti 3 puta godišnje: 29 april, 1 septembar i 1 decembar.

Korisni linkovi:

Đorđe Đokić, LL.M.

Ekspert za privatnost i zaštitu podataka o ličnosti, Pravni savetnik za privatnost pri INTERPOL-u, Ekspert-evaluator Evropske komisije, Master prava EU, autor knjige ”Zaštita privatnosti na Internetu i Savet Evrope”,  Privacy by Design Ambassador.

 • googleplus
 • linkedin
 • twitter