Horizont2020 i učešće Srbije

Horizont2020 i učešće Srbije

Ovaj tekst predstavlja nastavak serije na temu Horizont2020. U prethodnim tekstovima smo objasnili šta je Horizont2020, koji su prioriteti ovog programa, koje vrste H2020 projekata postoje i koje je mesto IKT u programu H2020.

Ovaj tekst se osvrće na pravni osnov i oblike učešća pravnih lica iz Srbije u okviru programa H2020.

Pravni osnov Srbije za učešće u H2020

Povezivanje sa programom Horizont2020, je regulisano članom 7 Uredbe 1291/2013 kojom je uspostavljen program Horizont2020 (eng. Regulation No 1291/2013 Establishing Horizon2020) u kojem se omogućava povezivanje sa država kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropsku uniju. Posebni uslovi sa navedenim državama, uključujući i finansijski doprinos, se naknadno definišu u posebnim ugovorima.

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u Vladi Republike Srbije, potpisao je 1. jula 2014. godine sporazum o priključivanju Srbije programu H2020, koji reguliše učešće pravnih lica iz Srbije u projektima pod okvirom H2020 za koja su obezbeđena sredstva od 80 milijardi za period od 7 godina zaključno sa 2020-om. Sporazum između Republike Srbije i Evropske komisije primenjuje se retroaktivno počev od 1. jula 2014. godine čime se konvalidiralo učešće domaćih pravnih lica i u međuperiodu.

Srbija je i do potpisivanja Sporazuma učestvovala u brojnim naučno-ustraživačkim projektima, pri čemu je, prema navodima zvaničnika, preko 15% srpskih projekata bilo prihvaćeno i finansirano. U programu H2020 Republika Srbija naročito vidi šansu da se u naučno-istraživački razvoj uključi srpska industrija, a pogotovo mala i srednja preduzeća.

Oblici učešća u H2020

U projektima pod okvirom programa Horizont2020 mogu da učestvuju pravna lica koja su osnovana u zemljama članicama EU kao i zemljama sa liste zemalja koje mogu da učestvuju u programu Horizont2020, u skladu sa predviđenim pravilima i izuzecima. Pravna lica iz Srbije, zajedno sa još deset zemalja koje nisu članice EU, su direktno kvalifikovane za učešće u H2020 projektima pod istim uslovima kao da su iz zemalja članica EU, a za razliku od pravnih lica iz određenih zemalja u razvoju kojim su određeni dodatni zahtevi, kao što su dodatno finansijsko pokrivanje učešća iz drugih izvora itd.

Predlog za učešće u projektima H2020 mora da bude u skladu sa standardnim kvalifikacionim kriterijumima koji su precizirani u Generalnim aneksima za H2020, u okviru radnog dokumenta za period 2014-2015. Imajući u vidu aneks C, kao i prethodno opisane vrste projekta H2020, u većini projekata, se zahteva učešće najmanje tri nezavisna pravna lica iz različitih zemalja članica EU ili zemalja kandidata za članstvo. U pogledu aktivnosti podrške i koordinacije (eng. Coordination and Support Actions – CSA), kao i instrumenta za razvoj malih i srednjih preduzeća (eng. SME Instrument) moguće je učešće i samo jednog pravnog lica.

Individualni istraživači iz Srbije, kao i iz bilo koje zemlje u svetu, mogu da traže priliku da rade u Evropi u određenom periodu i mogu da konkurišu za finansiranje preko Evropskog istraživačkog saveta i Mari Sklodovska – Kiri.

Podrška Republike Srbije u H2020 projektima

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) nadležno je za Horizont 2020 i pruža podršku za sve programske blokove i teme programa kroz mrežu nacionalnih kontakt osoba.

Možemo reći da je Republika Srbija, bar deklarativno, prepoznala značaj istraživanja i razvoja u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) i poverila Ministarstvu spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija da u saradnji sa MPNTR pruža podršku zainteresovanim institucijama i preduzećima za učešće u Horizontu 2020, za oblast IKT.

Zainteresovane strane, u skladu sa svojim potrebama, mogu naći na sajtu EK relevantne kontakt adrese u Srbiji za potrebe pojedinih projekata, kao i nacionalne kontakte u drugim zemljama.

Korisni linkovi:

Duško Martić

Istraživač u okviru LAST-JD EM programa (Law, Science and Technology PhD), član Programskog saveta Društva sudija Srbije i master prava Evropskih Integracija.

  • linkedin