Erla Hlinsdotir protiv Islanda

Erla Hlinsdotir protiv Islanda

Referenca

Erla Hlinsdotir protiv Islanda, (eng. Erla Hlynsdottir v. Iceland), predstavka br. 54145/10, odluka je konačna od 02.09.2015

Ključne reči

Pravo na slobodu izražavanja, član 10 Konvencije,

Činjenice

Podnosilac predstavke je gospođa Erla Hlinsdotir, novinar, zaposlena u novinama DV.

Maja 2007. podignuta je optužnica protiv dve osobe zbog krijumčarenja kokaina u Island. Kokain je bio sakriven u automobilu marke Mercedes i otkrili su ga carinski službenici. Policija je prilikom otkrića zamenila kokain drugim prahom, koji je stavila na njegovo mesto.

Jedan od optuženih, gospodin A je preuzeo automobil sa carine, plativši sve carinske dažbine, nakon čega je sa drugim optuženim, odvezao auto u garažu u kojoj je uklonjena podmetnuta supstanca-prah.

Jula 2007, Novine DV su objavile članak o postupku koji se vodi protiv gospodina A i drugooptuženog, pred Okružnim sudom Rejkjavika.

Fotografija gospodina A dok ulazi u sudnicu, je bila objavljena na naslovnoj strani novina. Ispod fotografije stajao je veliki naslov: “Uplašeni krijumčari kokaina“, dok je u tekstu pisalo da obojica optuženih ne otkrivaju imena svojih saučesnika iz straha od odmazde.

Podnosilac predstavke je potpisala članak kao autor.

Presudom od 12.07.2007. godine, gospodin A i njegov saučesnik su oslobođeni svih optužbi, a Vrhovni sud je potvrdio ovu oslobađajuću presudu maja 2008.

Oktobra 2008. gospodin A je podneo tužbu protiv podnosioca predstavke, gospođe Hlinsdotir kao i glavnog urednika novina DV, tražeći naknadu štete zbog povrede ugleda i „ispravku“, naslova i teksta koji su pratili njegovo suđenje.

Okružni sud je presudom od 2009. godine odlučio u korist podnosioca predstavke i glavnog urednika, nakon čega se gospodin A žalio Vrhovnom sudu.

Presudom od 11.03.2010. godine, Vrhovni sud je preinačio odluku Okružnog suda. Proglasio je ništavim reči: “krijumčari kokaina“ i obavezao podnosioca predstavke i glavnog urednika da gospodinu A plate na ime naknade štete oko 575 Evra kao i troškove postupka.

U aprilu 2009.g., gospodin A je ponovo uhapšen i nakon toga osuđen na 10 godina zatvora.

Protiv odluke Vrhovnog suda, gospođa Hlinsdotir je podnela predstavku Evropskom sudu za ljudska prava, pozivajući se na povredu čl 10 Konvencije, ističući da je Vrhovni sud svojom odlukom povredio njeno pravo na slobodu izražavanja, a što nije bilo neophodno u demokratskom društvu.

Komentar

Odlučujući u ovom predmetu, Sud je zaključio da je mešanja u slobodu izražavanja novinarke, podnosioca predstavke, bilo, ali je trebalo utvrditi da li je to mešanje bilo u skladu sa zakonom i da li je odgovaralo kriterijumu ”neophodnosti u demokratskom društvu”.

Ključni faktor prilikom odlučivanja, bila je društvena funkcija štampe i njen značaj za demokratsko društvo. Štampani mediji ne smeju preći određene granice, posebno one kojima se garantuje poštovanje reputacije i prava drugih, ali je takođe dužnost medija da prenose informacije od javnog značaja.

Prema stavu Suda, novinarska sloboda uključuje i određenu dozu „preterivanja“ prilikom izveštavanja pa čak i provokacije.

Sa druge strane, član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima ne garantuje apsolutnu slobodu izražavanja, bez ikakvih granica. Ova sloboda podrazumeva i određene dužnosti i obaveze.

Od značaja za ovaj predmet je i pretpostavka nevinosti, na kojoj počivaju savremeni krivični zakoni, a koja podrazumeva da se svako smatra nevinim dok u odgovarajućem sudskom postupku ne bude dokazano drugačije.

Prema stavu Suda, savesnost novinara treba ceniti imajuću u vidu infomracije kojima raspolaže u trenutku pisanja teksta, a takođe, sam tekst se mora posmatrati kao celina a ne samo njegovi izolovani delovi.

Uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, Evropski sud za ljudska prava je zauzeo stav da se zaista radi o povredi čl 10 Konvencije, te da je mešanje, ograničenje prava na slobodu izražavanja u ovom konkretnom slučaju bilo neopravdano i nepotrebno u demokratskom društvu.

Sud je odlučio da država Island, podnosiocu predstavke ima platiti ukupno 4450 Evra na ime naknade štete.

Sanja Mandarić

Samostalni advokat sa praksom usmerenom na porodično i obligaciono pravo i interesovanjem za međunarodnu sudsku praksu u oblasti prava IKT.

  • facebook
  • googleplus
  • linkedin