eUprava - pojam i značaj

eUprava: pojam i značaj

eUprava podrazumeva upotrebu IKT-a kao instrument za postizanje dobre uprave. Pristup koji se bazira na pristupnosti i zadovoljstvu korisnika ( eng. user-centric approach) danas je dominantan kad se priča o eUpravi. U ovom tekstu dajemo pregled bitnijih definicija i trendova razvoja eUprave.

Neutralnost Interneta u Srbiji

Neutralnost Interneta u Srbiji

Iako se neutralnost Interneta u Srbiji ne pominje eksplicitno, analiza ukazuje da je ovaj princip ipak prisutan u srpskom pravu. Implementacija u zakonodavstvo Republike Srbije izvršena je u skladu sa pravnim okvirom Evropske Unije u oblasti elektronskih komunikacija iz 2002. godine, sa kojim je Zakon o elektronskim komunikacijama (ZEK) u velikoj meri usaglašen.

Neutralnost interneta u pravu EU

Neutralnost Interneta u pravu EU

Kada je u pitanju EU, ni ovde rasprave o neutralnosti Interneta nisu ništa manje oštre u odnosu na one u SAD. Kabinet bivše komesarke Neli je odavno počeo da iscrpnije radi na regulisanju pitanja neutralnosti intreneta, u okviru napora usmerenih ka kreiranju jedinstvenog digitalnog tržišta kroz paket propisa poznat pod imenom Umreženi kontinent (eng. Connected Continent).

Oznake poverenja i e-trgovina

Oznake poverenja i e-trgovina

Većina studija u poslednjih 10 godina ukazuje na konstantni rast e-trgovine. Čak i u trenucima globlne finansijske krize e-trgovina je zabeležila značajan rast. Istraživanja javnog mnjenja korisnika interneta u proteklom periodu takođe ističu značaj poverenja kao ključnog faktora za rast e-trgovine. I dok e-trgovina u svim većim ekonomijama beleži rast, prekogranična e-trgovina je pokazala znatno […]