Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА

Европска агенција за безбедност мрежа и података ЕНИСА

Дипломирани правник са фокусом на информациону безбедност. Ради у Министарству трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за информационо друштво. Био члан делегације Р. Србије на скринингу у оквиру ПГ 10 – Информационо друштво и медији.

Текст пред вама представља кратак преглед оснивања, структуре и надлежности Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА). У претходним текстовима ПравоИКТ је обрађивао поједине теме везане за рад ЕНИСЕ:

Шта је ЕНИСА?

Европскa агенцијa за безбедност мрежа и података ЕНИСА (енг. European Network and Information Security Agency) је основана Уредбом Европског парламента и Савета бр. 460/2004 са ограниченим мандатом, који је, на предлог Европске комисије, два пута продужаван. Новом Уредбом (ЕУ) број 526/2013 се Уредба бр. 460/2004 ставља ван снаге, и поново се утврђују питања од значаја за рад агенције.

ЕНИСА је орган Европске уније и има статус правног лица. У свакој од држава чланица ЕНИСА има најширу правну способност која правна лица имају по закону државе чланице. Агенција може да закључује уговоре у складу са правом које се примењује на конкретан уговорни однос.

Задатак ЕНИСЕ је да врши послове у циљу успостављања високог нивоа безбедности мрежа и података у Европској унији, подизања свести о информационој безбедности и развоја и промовисања културе безбедности мрежа и података за добробит грађана, потрошача, предузећа и органа јавне власти Европске уније, као и доприноса успостављању и добром функционисању унутрашњег тржишта.

ЕНИСА доноси годишње и вишегодишње програме пословања, чији нацрт припрема извршни директор, а разматра и усваја Управни одбор.

Захтеви за саветима и подршком који су у вези са надлежношћу подносе се извршном директору, који о поднетом захтеву и потенцијалним активностима по захтеву обавештава Управни одбор и Извршни одбор. Захтев могу да поднесу Европски парламент, Савет, Европска комисија и надлежна регулаторна тела држава чланица, као што су тела дефинисана чланом 2. Директиве број 2002/21/EC о заједничком правном оквиру за електронске комуникационе мреже и сервисе.

ЕНИСА се финансира од средстава из буџета Европске уније, средстава трећих земаља које учествују у раду
Агенције, као и донација држава чланица у новцу или натури. Управни одбор усваја буџет по спроведеној процедури утврђеној Уредбом.

У раду Агенције могу да учествују треће земље које су закључиле споразуме са Европском унијом на основу којих су усвојени и примењени акти ЕУ у областима уређеним овом уредбом.

Уредбом се утврђују органи агенције, њихов делокруг послова, састав, избор и трајање мандата. Органи ЕНИСЕ су Управни одбор, Извршни одбор, извршни директор и Стално тело заинтересованих страна.

Надлежност ЕНИСЕ

ЕНИСА је надлежна за обављање послова:

  • подршке развоја политика и прописа Европске уније у области безбедности мрежа и података;
  • подршке развоју капацитета у области безбедности мрежа и података;
  • сарадње између надлежних тела и других заинтересованих институција;
  • подршке инстраживању, развоју и стандардизацији;
  • сарадње са органима и организацијама Европске уније, укључујући и оне који су надлежни за послове заштите од високотехнолошког криминал и заштите приватности и података о личности;
  • учествовања у сарадњи са трећим земљама и међународним организацијама у циљу промовисања међународне сарадње у области безбедности мрежа и података.

Уредба број 526/2013

Овим актом уређује се правни статус, надлежности, организација, финансирање, статус запослених лица и остала питања везана за функционисање Европске агенције за безбедност мрежа и података (ЕНИСА).

Уредба (ЕУ) број 526/2013 Европског парламента и Савета од 21. маја 2013. године о Европској агенцији за безбедност мрежа и података ставља ван снаге Уредбу број 460/2004. Чланом 35. Уредбе утврђено је да се ставља ван снаге Уредба број 460/2004 о оснивању Европске агенције за безбедност мрежа и података, као и да је агенција успостављена важећом Уредбом правни следбеник агенције основане Уредбом број 460/2004.

ЕНИСА се успоставља за период од седам година, са могућношћу да се тај период продужи на предлог Европске комисије.


Објављено

у

од