Rešavanje sporova na interenetu ili onlajn rešavanje sporova?

Rešavanje sporova na interenetu (eng. Online Dispute Resolution-ODR) je, bar što se tiče šire javnosti, nova ili manje poznata pojava. Da bi bliže obajsnili ovu „novotariju“ u pravnom arsenalu moraćemo da obradimo temu iz više uglova. Ovaj tekst će se baviti samo definisanjem pojma i eventualnim predlogom za srpski naziv.

Definicija

Šta je onlajn rešavanje sporova? Definicija je upravo jedna stvar oko koje postoje silne debate u okviru akademskih krugova koji se bave tom temom. Polazeći od istorijskih korena, mnogi autori su skloni da rešavanje sporova na interenetu, ili sa engleskog akronim ODR, objasne ekstenzijom ili nadgradnjom u informacionom društvu postojeće prakse alternativnih načina reševanja sporova odnosno vansudskog rešavanja sporova. Drugim rečima „dobra stara“ praksa (vansudska) se samo prilagođava novoj realnosti u vidu interneta i novih tehnologija. Takav stav najčešće imaju proponenti i ustaljeni praktičari vansudksih/alternativnih (oflajn) rešavanja sporova kao što su insitucije i pojedinci koji omogućavaju direktno pregovaranje, medijaciju i arbitraže.

Sa druge strane, onlajn rešavanje sporova je pokazalo da sa sobom nosi i određene inovacije koje nisu moguće u tradicionalnim vidovima alternativnih puteva rešavanja sporova. Iako je moguće podvesti ODR pod tradicionalni ili sveopštu defeniciju vansudskog ili alternativnog reševanja sporova, smatramo da je prikladnije da se odabere specifičnija definicija koja ispoljava osobenosti ovih mehanizama. Kako i sam ODR u sebi nudi raznovrsne oblike i mogućnosti za stranke, teško je pogoditi definiciju koja obuhvata sve aspekte. Ipak element upotrebe IKT-a u rešavanju sporova je presudan u svakom slučaju.

Prema tome, Rešavanje sporova na interenetu (ODR) je način rešavanja sporova upotrebom informaciono komunikacionih tehnologija.

O samim razlikama sa tradicionalnim vansudskim i sudskim mehanizmima ćemo pričati drugom prilikom.

Termin

S obzirom da ne nalazimo u domaćoj pravnoj literaturi odgovarajući naziv ili termin, predlažem da krenemo od grubog prevoda koji je na neki način vezan za srpsku pravničku tradiciju i da bar za potrebe diskusije koristimo dva naziva iz naslova ovog teksta. Prevod engleskog termina online dispute resolution može da uputi na dve mogućnosti: rešavanje sporova na interenetu i onlajn rešavanje sporova.

Prvi termin je možda bliži srpkoj pravnoj terminologiji ali bi u tom slučaju možda morali da dodamo još jednu reč – vansudsko, kako ne bi dovodili u zabludu sa za naše pojmove uobičajenim sudskim sporovima. Bliže objašenjenje ove razlike sleduje u budućim postovima.  Sa druge strane, vansudsko rešavanje sporova na interenetu nekako nam zvuči nezgrapno i previše dugo. Čak  i u engleskom se najčešće koristi skraćenica ODR umesto online dispute resolution.

Onlajn rešavanje sporova je opet izraz koji bi mogao biti okarakterisan kao neprikladan u zakonodavnim okvirima i kao bezobzirno preuzimanje stranih reči u unošenje izraza onlajn, kao tuđice, u jedan stručan termin koji treba da se koristi u pravnim dokumentima. Zato smo skloniji da predložimo da se prvi termin- rešavanje sporova na interenetu ili vansudsko rešavanje sporova na interentu koristi u zvaničnim pravnim dokumentima a za neke slobodnije rasprave da se koristi i ovaj drugi termin jer lakši je za upotrebu u razgovoru i sličniji engleskom izvornom terminu. Takođe, predaležemo da se kao skraćenica koristi engleski akronim ODR jer je uglavnom prihvaćena u stranoj literaturi i nakon uvodnog terminološkog pojašnjenja se uglavnom koristi u akademskim tekstovima, pa i u relevantim međunarodnim dokumentima.

photo credit: Fosforix via photopin cc

Duško Martić

Istraživač u okviru LAST-JD EM programa (Law, Science and Technology PhD), član Programskog saveta Društva sudija Srbije i master prava Evropskih Integracija.

  • linkedin