Evropska agencija za bezbednost mreža i podataka ENISA

Evropska agencija za bezbednost mreža i podataka ENISA

Tekst pred vama predstavlja kratak pregled osnivanja, strukture i nadležnosti Evropske agencije za bezbednost mreža i podataka (ENISA). U prethodnim tekstovima PravoIKT je obrađivao pojedine teme vezane za rad ENISE:

Šta je ENISA?

Evropska agencija za bezbednost mreža i podataka ENISA (eng. European Network and Information Security Agency) je osnovana Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta br. 460/2004 sa ograničenim mandatom, koji je, na predlog Evropske komisije, dva puta produžavan. Novom Uredbom (EU) broj 526/2013 se Uredba br. 460/2004 stavlja van snage, i ponovo se utvrđuju pitanja od značaja za rad agencije.

ENISA je organ Evropske unije i ima status pravnog lica. U svakoj od država članica ENISA ima najširu pravnu sposobnost koja pravna lica imaju po zakonu države članice. Agencija može da zaključuje ugovore u skladu sa pravom koje se primenjuje na konkretan ugovorni odnos.

Zadatak ENISE je da vrši poslove u cilju uspostavljanja visokog nivoa bezbednosti mreža i podataka u Evropskoj uniji, podizanja svesti o informacionoj bezbednosti i razvoja i promovisanja kulture bezbednosti mreža i podataka za dobrobit građana, potrošača, preduzeća i organa javne vlasti Evropske unije, kao i doprinosa uspostavljanju i dobrom funkcionisanju unutrašnjeg tržišta.

ENISA donosi godišnje i višegodišnje programe poslovanja, čiji nacrt priprema izvršni direktor, a razmatra i usvaja Upravni odbor.

Zahtevi za savetima i podrškom koji su u vezi sa nadležnošću podnose se izvršnom direktoru, koji o podnetom zahtevu i potencijalnim aktivnostima po zahtevu obaveštava Upravni odbor i Izvršni odbor. Zahtev mogu da podnesu Evropski parlament, Savet, Evropska komisija i nadležna regulatorna tela država članica, kao što su tela definisana članom 2. Direktive broj 2002/21/EC o zajedničkom pravnom okviru za elektronske komunikacione mreže i servise.

ENISA se finansira od sredstava iz budžeta Evropske unije, sredstava trećih zemalja koje učestvuju u radu
Agencije, kao i donacija država članica u novcu ili naturi. Upravni odbor usvaja budžet po sprovedenoj proceduri utvrđenoj Uredbom.

U radu Agencije mogu da učestvuju treće zemlje koje su zaključile sporazume sa Evropskom unijom na osnovu kojih su usvojeni i primenjeni akti EU u oblastima uređenim ovom uredbom.

Uredbom se utvrđuju organi agencije, njihov delokrug poslova, sastav, izbor i trajanje mandata. Organi ENISE su Upravni odbor, Izvršni odbor, izvršni direktor i Stalno telo zainteresovanih strana.

Nadležnost ENISE

ENISA je nadležna za obavljanje poslova:

  • podrške razvoja politika i propisa Evropske unije u oblasti bezbednosti mreža i podataka;
  • podrške razvoju kapaciteta u oblasti bezbednosti mreža i podataka;
  • saradnje između nadležnih tela i drugih zainteresovanih institucija;
  • podrške instraživanju, razvoju i standardizaciji;
  • saradnje sa organima i organizacijama Evropske unije, uključujući i one koji su nadležni za poslove zaštite od visokotehnološkog kriminal i zaštite privatnosti i podataka o ličnosti;
  • učestvovanja u saradnji sa trećim zemljama i međunarodnim organizacijama u cilju promovisanja međunarodne saradnje u oblasti bezbednosti mreža i podataka.

Uredba broj 526/2013

Ovim aktom uređuje se pravni status, nadležnosti, organizacija, finansiranje, status zaposlenih lica i ostala pitanja vezana za funkcionisanje Evropske agencije za bezbednost mreža i podataka (ENISA).

Uredba (EU) broj 526/2013 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. maja 2013. godine o Evropskoj agenciji za bezbednost mreža i podataka stavlja van snage Uredbu broj 460/2004. Članom 35. Uredbe utvrđeno je da se stavlja van snage Uredba broj 460/2004 o osnivanju Evropske agencije za bezbednost mreža i podataka, kao i da je agencija uspostavljena važećom Uredbom pravni sledbenik agencije osnovane Uredbom broj 460/2004.

ENISA se uspostavlja za period od sedam godina, sa mogućnošću da se taj period produži na predlog Evropske komisije.

Milan Vojvodić

Diplomirani pravnik sa fokusom na informacionu bezbednost. Radi u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za informaciono društvo. Bio član delegacije R. Srbije na skriningu u okviru PG 10 – Informaciono društvo i mediji.