Gilan i Kvinton protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Gilan i Kvinton protiv Ujedinjenog Kraljevstva

U slučaju Gilan i Kvinton protiv Ujedinjenog Kraljevstva, Evropski sud za ljudska prava procenjuje zakoknitost ovlaštenja policije po osnovu Zakona o terorizmu iz 2000 Ujedinjenog Kraljevstva da na javnom mestu, bez najave ili sudske odluke, bez postojanja sumnje, samo na osnovu ”profesionalne intuicije” pretraže lica na određenoj teritoriji. Sud odlučuje da na osnovu nezakonitog ponašanja organa policije nastaje povreda prava na privatnost oštećenih lica i dosuđuje im troškove sprovedenog postupka.

Povreda žiga putem Fejsbuk stranice

Povreda žiga putem Fejsbuk stranice

Članak razmatra pravni tretman upotrebe i zloupotrebe tuđeg žiga u kontekstu društvenih mreža. Pobliže su prikazane povrede prava na žig putem Fejsbuk stranica, kao i nekoliko amblematičnih slučajeva iz prakse.

Vejnrajt protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Vejnrajt protiv Ujedinjenog Kraljevstva

U osnovi slučaja Vejnrajt protiv Ujedinjenog Kraljevstva nalazi se nemar zatvorskih službenika prilikom pretresa ”do gole kože” posetilaca pritvorenog. Kroz prizmu članova 3, 8 i 13, Sud iz Strazbura odlučuje o povredi prava na privatnost lica u pitanju, kao i postojanju delotvornog pravnog leka. Sud smatra da se pretresi obavljeni nad podnosiocima predstavke ne mogu smatrati „neophodnim u demokratskom društvu“ u smislu člana 8, stav 2 Konvencije. Shodno tome, došlo je do povrede člana 8 Konvencije. Isto tako, Sud smatra da podnosioci predstavke nisu imali na raspolaganju sredstvo za dobijanje zadovoljenja nakon mešanja države u njihova prava prema članu 8 Konvencije, i konstatuje povredu člana 13.