Zašto postojimo?

PravoIKT je posledica nezadovoljstva stepenom razvoja srpske pravne prakse u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija, i želje za njegovim unapređenjem. Naš cilj je da objavljivanjem stručnih tekstova i okupljanjem eksperata izgradimo interaktivnu bazu znanja na srpskom jeziku i pozitivno utičemo na:

podizanje svesti o pravnim izazovima razvoja IKT;

osavremenjavanje srpskog pravnog sistema uvođenjem novih prava i modernih mehanizama zaštite;

smanjenje pravne nesigurnosti u oblasti prava IKT.

O čemu pišemo?

PravoIKT: Serbian ICT Law Resource se bavi širokim spektrom tema vezanih za informaciono-komunikacione tehnologije. Najvažnije su:

privatnost (privacy) i zaštita podataka o ličnosti (personal data protection) - osnovno ljudsko pravo zaštićeno brojnim međunarodnim pravnim aktima; uslov postojanja drugih ljudskih prava kao što je sloboda mišljenja i izražavanja; temelj demokratskog društva i jedno od najaktuelnijih pitanja IKT.

računarstvo u oblaku (cloud computing) - sposobnost stvaranja, čuvanja i obrade podataka putem servisa dostupnih preko Interneta i trend izmeštanja obrade podataka sa personalnih računara u mrežu, oblak, otvaraju brojna pravna pitanja i nedoumice.

Internet stvari (Internet of things) - sledeća faza u razvoju Interneta; tehnološka revolucija koja omogućava integraciju pametnih, komunicirajućih objekata u svakodnevicu i menja način na koji posmatramo svet oko sebe. Sa sobom nosi ogroman potencijal, ali i izazove na pravnom, socijalnom, ekonomskom i političkom planu.

e-Uprava (e-Government) - upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u obavljanju javne vlasti, komunikacije ili pružanja usluga građanima.

onlajn kockanje (online gambling) - virtuelne kladionice i kazina, razvoj pravne regulative i odgovarajuće sudske prakse.

e-Trgovina (e-Commerce) - novi modeli poslovanja zasnovani na IKT i osvrt na zakonodavstvo koje ih uređuje.

Kome se obraćamo?

PravoIKT: Serbian ICT Law Resource se obraća svima koji traže konkretne, tačne informacije o ovoj oblasti, a naročito:

pravnicima - koji hoće da se informišu, podele svoje znanje i iskustvo objavljujući članke i promovišu sopstvenu ili praksu organizacije za koju rade;

privatnom sektoru - pojedincima, advokatskim kancelarijama, kompanijama ili agencijama za ljudske resurse u potrazi za pravnim ekspertima specijalizovanim za pravo informaciono-komunikacionih tehnologija;

javnom sektoru - zaposlenima u zakonodavnoj, upravnoj ili sudskoj vlasti koji rade na izradi, primeni ili tumačenju zakona iz oblasti prava IKT, državnim službenicima zaduženim za uvođenje acquis communautaire u srpsko pravo;

nevladinim organizacijama - čiji je cilj praćenje poštovanja ljudskih prava u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, zaštita potrošača, ili unapređenje i reforma pravnog sistema Srbije;

novinarima - koji se bave srodnim temama, i traže stručno mišljenje ili eksperta koji može da pruži tačne informacije i interveniše na neku od tema vezanih za pravo i informaciono-komunikacionih tehnologija.

učesnicima EU projekata - kojima visok nivo poštovanja prava iz oblasti IKT predstavlja obavezu u postupku izrade i podnošenja projektne dokumentacije.