Neutralnost Interneta u EU

Neutralnost Interneta u EU: regulatorna antiteza

Evropski parlament je dana 27.10.2015 glasao za potvrdu Sporazuma, prethodno utvrđenog 30-tog juna 2015 sa Komisijom i Evropskim savetom, kojim je predviđeno ukidanje rominga do juna 2017. godine i kojim se uspostavljaju pravila koja potvrćuju neutralnost Interneta u EU.

Jordači i drugi protiv Moldavije

Jordači i drugi protiv Moldavije

U slučaju Jordači i drugi protiv Moldavije Evropski sud za ljudska prava na osnovu predstavke članova moldavske NVO ”Advokati za ljudska prava” procenjuje postojanje povrede prava na privatnost putem analize zakonitosti mera prisluškivanja telefonskih i drugih komunikacija. Iako podnosioci predstavke nisu bili, niti su tvrdili da su bili podvrgnuti merama prisluškivanja, Sud potvrđuje postojanje povrede prava iz člana 8 zbog nepostojanja dovoljno kvalitetnog zakonskog okvira kojim se u Moldaviji uređuju pravila po kojima se prisluškivanje sprovodi.

Krediti za inovativne IKT projekte

Krediti za inovativne IKT projekte

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacionh tehnologija (Službeni glasnik RS Br. 80/2015). Uredba je stupila na snagu 29. septembra 2015. Godine i njom se utvrđuju uslovi za kreditno finansiranje startap i inovativnih projekata u oblasti IKT-a, a koji imaju za cilj razvoj novog ili postojećeg proizvoda ili usluge.

Kritična informaciona infrastruktura

Kritična informaciona infrastruktura

Evropska unija je 2006. godine pokrenula Evropski program za zaštitu kritične infrastrukture, u okviru koga je i sačinjena navedena direktiva. Opasnosti koje mogu ugroziti kritičnu infrastrukturu mogu da potiču od terorističkih akcija, kriminalnih aktivnosti, prirodnih katastrofa i drugih razloga…

Soro protiv Estonije

Soro protiv Estonije

Slučaj Soro protiv Estonije baca svetlo na rezonovanje Evropskog suda za ljudska prava u kontekstu povrede člana 8 (zaštita privatnog i porodičnog života) objavljivanjem podataka o ličnosti u digitalnim i štampanim medijima.

Zavisnost od kockanja na Internetu

Zavisnost od kockanja na Internetu

Internet je omogućio kockanje u daleko drugačijoj atmosferi u poređenju sa tradicionalnim kockanjem, ali je povećao dostupnost kockanja. Autor u ovom članku razmatra aspekte vezane za zavisnost od kockanja na Internetu od nastanka zavisnosti, preko njene učestalosti do znakova po kojima se može prepoznati.

Predlog Direktive o mrežnoj i informacionoj bezbednosti EU

Predlog Direktive o mrežnoj i informacionoj bezbednosti EU

Predlog direktive o mrežnoj i informacionoj bezbednosti (NIS Directive) Evropske unije predstavlja jedan od početnih koraka ka izgradnji politike EU u ovoj oblasti. Tekst predložene direktive objavljen je u februaru 2013. godine, a Evropski parlament je usvojio amandmane na direktivu u martu 2014. godine, na koje je najveći uticaj imao Komitet za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača. Direktiva još nije usvojena, i o njoj još uvek postoje nesaglasnosti, o kojima će biti reči u ovom tekstu.

Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

U jednoj od starijih, ali izuzetno značajnih presuda za regulaciju autorskog prava na internetu, Scarlet Extended SA vs. SABAM, Sud pravde EU je potvrdio da internet servis provajderi (eng. Internet service provider) nisu u obavezi da filtriraju svu elektronsku komunikaciju među svojim korisnicima i da blokiraju određeni sadržaj kako bi zaštitili prava intelektualne svojine.