Zakon o informacionoj bezbednosti

Zakon o informacionoj bezbednosti: nacrt

Brojni rizici zahtevaju da informaciona bezbednost bude jedan od prioriteta srpskog zakonodavca. Štete koje mogu nastati često mogu da imaju velike posledice po nacionalnu bezbednost, imovinu, podatke o ličnosti i druge društvene vrednosti. Usled toga, kao i da bi išli u korak sa sličnim zakonodavnim inicijativama u EU, neophodno je doneti propis kojim će se stvoriti uslovi da informaciona bezbednost dobije značaj koji joj pripada i koji će napraviti temelj za dalji razvoj zakonodavstva u ovoj oblasti.

Čije su moje Instagram fotografije?

Čije su moje Instagram fotografije?

Kad je kontroverzni fotograf Ričard Prins u galeriji u Njujorku tuđe Instagram fotografije izložio kao svoja autorska dela, mediji su bili preplavljeni koemntarima nezadovoljnih korisnika ove društvene mreže čije su fotografije bez njihovog znanja i dozvole iskorištene u komercijalne svrhe. Autor ovog teksta analizira pravne posledice objavljivanja ličnih sadržaja na internetu, u kontekstu ekonomije koja se zasniva na eksploataciji podataka o ličnosti korisnika i sadržaja koji oni objavljuju.

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

U slučaju Loreal protiv iBeja Sud pravde EU kreativno interpretira norme o zaštiti žiga i definiše izuzetke od odgovornosti u smislu čl.14 Direktive o e-trgovini EU. Sazvan na osnovu prethodnog pitanja u sporu koji se vodio pred sudovima Ujedinjenog Kraljevstva, Sud pravde EU razjašnjava obaveze preduzeća koja vode internet tržište da spreče povrede žiga od strane svojih korisnika.

Usluge računarstva u oblaku: ugovorne strane i servisni nivo usluga

Usluge računarstva u oblaku: ugovorne strane i servisni nivo usluga

U seriji članaka na temu usluga računarstva u oblaku, autor razmatra najvažnije pravne aspekte koje treba uzeti u obzir prilikom sklapanja ugovora u ovoj oblasti. Polazeći od međusobnih obaveza i odnosa na relaciji pružalac usluge – korisnik, ovaj uvodni tekst pruža prikaz ugovornih strana, uslova korišćenja računarstva u oblaku i objašnjava ugovor o servisnom nivou usluga.