Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (2)

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (2) – komentar presude Suda pravde EU. U ovom, drugom delu teksta, autor razmatra detalje interpretacije Direktive 2010/13/EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama. Isto tako, objašnjen je značaj ove presude, ne samo u okviru pravosuđa EU već i pravnog sistema Srbije koji posredstvom odredaba člana 64. st. 4-6. Zakona o elektronskim medijima inkorporira evropsku Direktivu.

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (1)

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (1) – prvi deo razmatranja jedne od najznačajnijih presuda Suda pravde EU u domenu elektronskih komunikacija sa akcentom na valjanost člana 15(6) Direktive 2010/13/EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama kao i pravo emitera na pristup događaima odvelikog interesa za javnost radi produkcije i emitovanja kratkih vesti. Isto tako, Sud razmatra ograničenje visine naknade koju naplaćuje imalac prava na emitovanje kao i članove 16. i 17. Povelje o osnovnim pravima Evropske unije iz ugla načela proporcionalnosti.

Strategija sajber bezbednosti EU: otvoren, bezbedan i zaštićen sajber prostor

Strategija sajber bezbednosti EU: otvoren, bezbedan i zaštićen sajber prostor

Iako je sajber prostor „virtualan“, u njemu ne sme da postoji manja tolerancija na kršenje ljudskih prava i elementarnih civilizacijskih postulata. Čini se da se ovo načelo ponekad zaboravlja, s obzirom da se Internet ne tako retko doživljava kao prostor gde kršenje ljudskih prava, nanošenje materijalne i nematerijalne štete i činjenje krivičnih dela imaju manju težinu u odnosu na tzv. stvarni svet.
Strategija sajber bezbednosti Evropske unije, usvojena 2013. godine, predstavlja prvi sveobuhvatni akt koji je Evropska unija sačinila u ovoj oblasti. U dokumentu se u više navrata ističe da osnovne vrednosti na kojima počiva EU moraju da se poštuju i u sajber prostoru.

Gardel protiv Francuske

Gardel protiv Francuske

Gardel protiv Francuske je slučaj u kome Evropski sud za ljudska prava procenjuje validnost retroaktivnog upisa podataka o linosti u policijsku bazu podataka tj. Francusku nacionalnu evidenciju počinilaca seksualnih delikata. Osim članova 7 i 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima, Sud precizira pojam kazne.

Odgovornost ovlašćenih registara za povredu autorskog prava

Odgovornost ovlašćenih registara za povredu autorskog prava

Viši regionalni sud u Sarbikenu je u slučaju Universal Music GMBH protiv Key-Systems, doneo presudu kojom se utvrđuje odgovornost ovlašćenog registra internet domena za povredu autorskog prava. Ova odluka je prva takve prirode u svetu, a njen značaj i domet ćemo analizirati u daljem tekstu.

Elektronske komunikacije: razvoj regulatornog okvira EU

Elektronske komunikacije: razvoj regulatornog okvira EU

Od samih početaka razvoja elektronskih komunikacija, a s obzirom na njihovu specifičnu prirodu, evidentna je povezanost razvoja tehnologije, ekonomskog razvoja i razvoja pravne regulative. Imajući u vidu specifičnu povezanost ova tri elementa, tj. njihovu međusobnu zavisnost i preplitanje, jedinstven je stav da je regulisanje tržišta elektronskih komunikacija u EU od izuzetnog značaja, te da takva regulativa predstavlja jedan od važnih instrumenata u ostvarivanju ciljeva izgradnje jedinstvenog ekonomskog tržišta EU i opšte dobrobiti društva.

Reklamiranje onlajn kockanja u Evropskoj Uniji

Reklamiranje onlajn kockanja u Evropskoj Uniji

Reklamiranje onlajn kockanja u Evropskoj Uniji podloženo je barijerima sličnim onim koje postoje kod pružanja usluga onlajn kockanja. Obzirom da se princip slobode pružanja usluga u unutršnjem tržištu EU ne primenjuje na sektor kockanja, nacionalna zakonodavstva država članica regulišu oblast reklamiranja kockanja samostalno. Zbog toga je ova oblast zakonodavno neharmonizovana na nivou unije.

Reklos i Davurlis protiv Grčke

Reklos i Davurlis protiv Grčke

U slučaju Reklos i Davurlis protiv Grčke, Evropski sud za ljudska prava odlučuje o povredi prava na privatnost novorođenog deteta. Elementi slučaja ukazuju na međusobnu povezanost i značaj lika i identiteta za pravo na privatan život. Slučaj se zasniva na neovlašćenom fotografisanju novorođenog deteta i neadekvatnoj reakciji grčkog pravosuđa. Sud potvrđuje povredu prava na privatnost.