P.G. i J.H. protiv Ujedinjenog Kraljevstva

P.G. i J.H. protiv Ujedinjenog Kraljevstva

U slučaju P.G. i J.H. protiv Ujedinjenog Kraljevstva, podnosioci predstavke su isticali da je upotreba uređaja za prisluškivanje predstavljala mešanje u njihova prava predviđena članom 8 Konvencije, kao i da ovo mešanje nije bilo opravdano. Osim toga, Evropski sud za ljudska prava je razmatrao o zakonitosti mera prisluškivanja, s obzirom da u vreme kad su one bile određene nije postojala adekvatna zakonska regulativa. Relevantni zakon je usvojen tek 1997. godine. Osim povrede prava na privatnost, Sud donosi odluku o povredi prava iz člana 13 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Neutralnost Interneta: definicija, aktuelne debate

Neutralnost Interneta: definicija, aktuelne debate

Uniformna definicija neutralnosti interneta ne postoji. Ovo je jedan fluidan princip koji se provlači kroz ralličite zakonske odredbe, i u cilju njegovog potpunog ostvarenja potrebno ga je sagledati iz više različitih uglova. Najkraće i najednostavnije rečeno: neutralnost interneta predstavlja sutuaciju u kojoj korisnici mogu slobodno i bez organičenja, da biraju koje aplikacije u usluge će da koriste i kom će sadržaju pristupiti, kreirati ga ili ga podeliti sa drugima.

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Cilj novog ISO/IEC 27018:2014 standarda je da obezbjedi set neophodnih sigurnosnih kontrola koje mogu biti implementirane od strane pružaoca usluga tzv. javnog računarskog oblaka (eng. public cloud provider) koji obrađuje podatke o ličnosti u ime trećeg lica. Ovo je prvi publikovani ISO standard koji se odnosi na računarstvo u oblaku, i kao takav će sigurno naći široku primjenu među kompanijama koje će kroz program sertifikacije nastojati izgraditi povjerenje sa potencijalnim klijentima i steći imidž na globalnom cloud tržištu.

Typosquatting – uvod, pojam i odnos sa žigom

Typosquatting – uvod, pojam i odnos sa žigom

Typosquatting predstavlja vrstu Cybersquatting-a. Radi se o ponašanju na internetu koje sve više uzima maha i u našem regionu. Typosquatting se može se opisati kao registrovanje naziva domena u takvom obliku koji se javlja kao greška u kucanju odnosno unošenju naziva nekog domena u adresno polje (kucanje eng. typing, slovna greška eng. typo).

Aman protiv Švajcarske

Aman protiv Švajcarske

U slučaju čije činjenice podsjećaju na špijunske filmove, Evropski sud za ljudska prava ocenjuje povredu prava na privatnost i poverljivost komunikacija švajcarskog državljanina Amana, koji postaje predmet istrage službe bezbednosti i javnog tužilaštva Švajcarske Konfederacije zbog prijema telefonskog poziva iz Sovjetske ambasade u Bernu.

Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja

Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja

Tekst „Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja“ daje trenutni presek stanja i smernice za budući razvoj računarstva u oblaku na nivou EU. Aktivnosti Evropske komisije potaknute eksplozivnim rastom tržišta usluga računarstva u oblaku i evidentnim zaostajanjem evropskih tržišnih igrača daju naslutiti da će se u godinama koje dolaze ovaj segment razvijati na novim ili reformisanim legislativnim osnovama. U okviru evropske Digitalne agende i inicijative „Evropa 2020“ postavljeni su visoki ciljevi koje je potrebno postići kroz harmonizaciju pravnih sistema država članica, ali i efikasnim mehanizmom koordinacije na nivou Unije.

klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci

Direktiva o elektronskoj trgovini EU predviđa dve vrste izuzetaka od primene klauzule unutrašnjeg tržišta, naime, to su posebni izuzeci koji se određuju na ad hoc bazi, i opšti koji su definisani u Aneksu Direktive. Pored opštih izuzetaka, Direktiva predviđa i posebne izuzetke, tj. situacije kada vam, iako ste ispoštovali klauzulu unutrašnjeg tržišta i princip koordinatnog polja, ipak može biti uskraćeno pružanje usluga informacionog društva.

Rešavanje sporova na Pejpalu (3) – kako odgovoriti na pokrenuti postupak

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak Mada Srbiji, odnosno njenim građanima, još nije omogućeno da bez problema primaju uplate na svoje Pejpal naloge, prodavcima koji planiraju da se ozbiljnije […]

Umetanje videa u sajt nije povreda autorskih prava

Sud pravde Evropske unije, presudio je 21. oktobra 2014. godine, da umetanje ili uglavljivanje videa zaštićenog autorskim pravima u sadržaj drugog sajta, nije po sebi povreda autorskih prava, čak iako je video postavljen bez dozvole autora. Ova presuda suda predstavlja nastavak intervencije Sud pravde Evropske unije u postojeće norme koje regulišu zaštitu autorskih prava odnosno […]

Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini

Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini

Deo 1 – Klauzula unutrašnjeg tržišta: osnovni princip Direktive o e-trgovini Deo 2 – Klauzula unutrašnjeg tržišta: izuzeci U prethodnim tekstovima o Direktivi o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ već smo prikazali ukratko kojim se pitanjima bavi ovaj propis, i istakli pojedine njegove odredbe kao naročito značajne za razvoj elektronske trgovine, kao što su one o […]