Izbor naziva internet domena: pravni aspekti

Izbor naziva internet domena: pravni aspekti

Svi koji su se i malo zainteresovali za registraciju naziva domena, znaju da je takva registracija jednostavna i da je za početak dovoljno pronaći ovlašćeni registar. Ovaj tekst objašnjava pravne aspekte izbora naziva internet domena sa stanovišta zaštite autorskih prava i žigova.

Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva u pravu EU

Odgovornost pružaoca usluga informacionog društva u pravu EU

U jednom od prethodnih tekstova bilo je reči o Direktivi o elektronskoj trgovini 2000/31 EZ, koja postavlja pravni okvir kojim se reguliše ova oblast. Dirketiva uspostavlja osnovne principe koji se tiču ne samo elektronske trgovine, nego i generalno preduzimanja različitih aktivnosti na internetu. Ovaj tekst je posvećen jednom od najbitnijih aspekata koji se regulišu navedenom direktivom. U pitanju je odgovornost pružaoca usluga informacionog društva za sadržaj koji prenose ili skladište (odgovornost provajdera).

K.U. protiv Finske

K.U. protiv Finske

Slučaj K.U. protiv Finske u prvi plan stavlja pozitivnu obavezu država da na odgovarajući način zaštite pravo privatnosti maloletnika na internetu. Analizom slučaja desetogodišnjeg K.U. u čije ime je neko na sajtu za upoznavanje objavio oglas sa pozivom na nedolične i potencijalno protivpravne odnose sa vršnjakom ili starijom osobom, Evropski sud za ljudska prava donosi odluku o povredi prava na privatnost sadržanog u članu 8 Konvencije.

prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu (2) – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti

Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 1 – kako da osporite transakciju Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 2 – prijavljivanje neovlašćene aktivnosti Rešavanje sporova na Pejpalu. Deo 3 – kako odgovoriti na pokrenuti postupak U prethodnom tekstu opisali smo postupak kojim korisnici Pejpala  mogu da ospore transakciju. Međutim, sporne transakcije i sporovi koji proizilaze iz njih nisu […]

Privatnost i registracija internet domena

Privatnost i registracija internet domena

Na koji su način povezani pravo na privatnost i registracija internet domena? U nekoliko tekstova objavljenih na sajtu PravoIKT, naši autori su obradili nekoliko aspekata registracije internet domena. Pisali smo o značaju internet domena, uslovima registracije, i rešavanju sporova. Obradili smo i teme vezane za cybersquatting i zaštitu žiga i dali pregled najbitnijih reformi za naredni period. Međutim, pravo na privatnost i registracija internet domena do sada nisu bili predmet naše rasprave, iako u ovoj oblasti postoji značajan broj problema vrednih pažnje.

Pek protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Pek protiv Ujedinjenog Kraljevstva

Slučaj Pek protiv Ujedinjenog Kraljevstva se odnosi na zaštitu prava na privatnost lica u kontekstu video-nadzora. Nakon pokušaja samoubistva koje je uhvaćeno kamerama za video-nadzor lokalne samouprave, građaninu Ujedinjenog Kraljevstva, gospodinu Peku, nije omogućena adekvatna i blagovremena pravna zaštita. Video-snimak u pitanju je bio objavljen u lokalnim i nacionalnim medijima. Sud zaključuje da postoji povreda člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Rešavanje sporova na Pejpalu (1) – kako da osporite transakciju

Pejpal (eng. PayPal) je trenutno najveća kompanija koja pruža usluge plaćanja preko interneta. Korišćenjem njenih usluga korisnici mogu da vrše transakcije bez otkrivanja finansijskih informacija kao što su brojevi kreditnih kartica ili računa banke. U iščekivanju da kompanija odobri uplate srpskim korisnicima i da na taj način olakša prodaju roba i usluga preko Interneta, potrebno je da se dodatno edukujemo o načinima funkcionisanja transakcija i o načinima rešavanja sporova kada nešto krene po zlu.

Značaj privatnosti za računarstvo u oblaku

Značaj privatnosti za računarstvo u oblaku

Jedan od načina na koji ostvarujemo pravo na privatnost je kroz informaciono samoopredelenje, odnosno slobodno odlučivanja šta i na koji način radimo sa informacijama o svojoj ličnosti: kome se otkrivamo, u kolikoj meri, kada, itd. Sa druge strane, računarstvo u oblaku omogućava ne samo prikupljanje i čuvanje postojećih informacija o nama, već i stvaranje ogromne količine novih, na osnovu naših interakcija u digitalnom okruženju. Značaj podataka o ličnosti za digitalnu ekonomiju je ogroman. Možemo reći da se radi o novoj zlatnoj groznici, i da se trenutno najveće svetske kompanije pohlepno prikupljaju, i ljubomorno čuvaju podatke o linosti ljudi širom sveta.

Direktiva o elektronskoj trgovini EU

Direktiva o elektronskoj trgovini EU

Osnovni dokument EU u ovoj oblasti , Direktiva o elektronskoj trgovini EU predstavlja sveobuhvatan pravni okvir kojim se reguliše elektvonska trgovina. Ovaj tekst opisuje osnovne koncepte i principe na kojima je zasnovana, daje pregled osnovnih odredbi i ukazuje na značaj Direktive za Republiku Srbiju.