Zdravlje ili privatnost onlajn kockara?

Zdravlje ili privatnost olnajn kockara?

Uvod

Onlajn kockanje je industrija sa potvrđenim razvojnim potencijalom. U Evropskom jedinstvenom tržištu sektor usluga onlajn kockanja ima najveći godišnji rast – gotovo 15%. No, razvoj onlajn kockanja prate veliki izazovi i kontroverze. Problemi pravne, ekonomske i političke prirode konstantno utiču na razvoj ove industrije. Jedan od najsvežijih izazvova, jeste pravne prirode i tiče se zaštite privatnosti onlajn kockara.

PlayScan i odgovorno kockanje

U novembru 2015. godine, nadležno državno telo za monitoring zaštite podataka o ličnosti Kraljevine Švedske izrazilo je sumnju u vezi sa zaštitom privatnosti onlajn kockara koji koriste usluge kompanije Svenska Spel.

Svenska Spel je švedska kompanija u većinskom državnom vlasništvu i ujedno je najbitniji pružaoc usluga kockanja u Švedskoj. Kako bi ojačala principe odgovornog kockanja, ova kompanija koristi softver specijalne namene PlayScan. PlayScan služi za identifikaciju rizičnih kockara putem analize podataka o kockanju svakog igrača. PlayScan spada u grupu takozvanih alata za praćenje ponašanja. Softver analizira rezultate prethodno popunjenog upitnika, sesije kockanja svakog igrača, potrošen novac, vreme provedeno u kockanju, vrste igara koje igrač igra i druge parametre koji mogu da ukažu na rizično kockanje.

Nakon analize velikog volumena podataka, softver primenjuje standarde za dijagnozu patološkog kockanja. Kada softver prepozna problematičnog kockara, on automatski bira neku od mera koja bi mogla biti svrsishodna. Treba imati u vidu da nije svaki problematični kockar ujedno i patološki. Postoje oni kockari koji imaju potencijal da postanu patološki, ali još uvek nisu i spadaju u grupu rizičnih kockara. Nomenklaturu koja se odnosi na problematično kockanje treba shvatiti uslovno jer klasifikacija rizičnih i problematičnih kockara nije unifikovana. Različiti izvori koriste različite klasifikacije i neidentične kriterijume za dijagnozu problematičnog kockanja kao zdravstvenog problema.

Kada prepozna problem PlayScan može da zamoli igrača da prekine sa kockanjem na određeni vremenski period (putem poruke u pop-up prozoru). Igraču može da se ponudi pomoć, informacije o specijalizovanim službama za pomoć licima koja imaju problem sa kockanjem i edukativni materijal o pogubnosti patološkog kockanja. Praksa je pokazala da prekinute sesije kockanja se teško obnavaljaju ili se nastavljaju sa manjim intenzitetom (uzimajući u obzir vreme i potrošen novac).

Problem obrade podataka o ličnosti kockara

Švedske vlasti smatraju da problem povrede privatnosti onlajn kockanja u slučaju upotrebe PlayScan-a nastaje kod davanja saglasnosti subjekta, tačnije kockara čiji se podaci obrađuju. Naime, kockari moraju da daju saglasnost za obradu njihovih podataka, a problem jeste sporan pravni kvalitet takve saglasnosti. Naime, prema važećoj Direktivi o zaštiti podataka o ličnosti u Evropskoj Uniji, (koja bi u bližoj budućnosti trebala da bude zamenjena novom regulativom), kao i prema švedskom zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, saglasnost za obradu podataka jeste zakonita ukoliko je lice čiji se podaci obrađuju informisano o svrsi obrade, da je saglasnost data izričito i nedvosmisleno. Izražena je sumnja da kockari ne daju saglasnost za obradu podataka na zakonit način, već da se njihiva saglasnost „podrazumeva“ (implied consent). U ovom trenutku još uvek nije poznat ishod celog procesa, ali ovo pitanje će svakako ostati aktulno u bližoj budućnosti.

Zaštita zdravlja ili Zaštita privatnosti

Industrija igara na sreću (makar njen legalni deo) ulaže veliki trud i sredstva u razvoj odgovornog kockanja. Zakonodavni okviri jačaju restriktivan pristup nametanjem obaveza industriji da štiti zdravlje kockara. Pored toga, razvoj principa odgovornog kockanja od strane idustrije, jača i princip odgovornog poslovanja koji podiže rejting i ugled kompanija. Zbog toga, može se očekivati da se u buduće razvijaju i upotrebljavaju sistemi po ugledu na PlayScan. Ipak, upotreba ovakvih sistema otvoriće brojna pitanja i dileme. Jedna od dilema jeste čemu dati prioritet – zaštiti zdravlja ili privatnosti. Iz ovog naizgled retoričkog pitanja, proizilaze brojni potencijalni pravni problemi. Na neke od njih ukazujemo dalje u tekstu.

Prilikom kreiranja naloga na Svenska Spel, budući igrači prihvataju najrazličitije uslove i pravila koja se primenjuju (ili bi mogla da se primenjuju) tokom kockanja i u vezi sa kockarskim aktivnostima. Igrači daju svoju saglasnost da se njihovi podaci obrađuju putem softvera PlayScan u cilju gore opisane svrhe. Činjenica jeste da ovaj softver obrađuje veliku količinu podataka o igračima, ali njegova primarna svrha je prevencija nastanka patološkog kockanja. Na taj način štiti se zdravlje igarača, što i jeste jedan od osnovnih ciljeva odgovornog kockanja. No, sa druge strane javlja se pravni problem obrade podataka o ličnosti.

PlayScan je softver kojim upravlja kompanija nezavsna od SvenskaSpel, koja nosi naziv kao i sam softver – PlayScan. Bez namere da dalje ulazimo u pravnu analizu odnosa rukovaoca i obrađivača podataka, problem koji može biti aktuelan jeste da li je saglasnost data SvenskaSpel zakonit pravni osnov za obradu podataka ili pak PlayScan treba da pribavi saglasnost od igrača.

Sledeći problem vezan je za kvalifikaciju podataka. Patološko kockanje je vrsta zdravstvenog problema koji spada u poremećaje mentalnog zdravlja. Analiza podatak koju obavlja softver PlayScan može se podvesti i pod specifičan vid primene medicinskih dijagnostičkih kriterijuma. Drugim rečima, softver prepoznaje (dijagnostifikuje) takozvane rizične kockare, kao i one koji već jesu patološki kockari. Samim tim softver obrađuje podatke koji mogu da imaju pravni kvalitet „naročito osetljivih podata“, obzirom da su to podaci koji se odnose na zdravlje lica. Prema gore spomenutoj Direktivi o zaštiti podataka, kao i prema nacionalnim zakonima država članica EU (kao i onih država koje hramonizuju nacionalne zakone sa Pravon EU) kojim se uređuje oblast zaštite ličnih podataka, za obradu ovakvih podatak potrebna saglasnost višeg pravnog kvaliteta.

U vezi sa gore opisanim, nameće se sledeći problem – lica koja pate od patološkog kockanja jesu lica čija bi poslovna sposobnost trebala da bude ograničena. Ova lica ne mogu da preduzimaju određene pravne radnje, uključujući kockanje i radnje u vezi sa tim. Zbog ograničene poslovne sposobnosti njihovi zastupnici imaju pravo (i obavezu) da to preduzimaju umesto njih. Postavlja se pitanje, da li dijagnostifikovanje određene patologije (od strane industrije) povlači za sobom niz pravnih radnji koje mogu da imaju retroaktivno dejstvo. Krajnje hipotetički – ukoliko bi softver ukazao na patološkog kockara, da li bi pružaoc usluga onlajn kockanja trebao da prekine dalje pružanje usluga i šta se dešava sa prethodno zaključenim (a još uvek nerealizovanim) ugovorima o kockanju (npr. kockar „čeka“ rezultate iz domena sportskog klađenja)? Drugim rečima, da li i kakve bi praktične posledice usledile ukoliko bi kockar izgubio poslovnu sposobnost?

Ipak, treba imatu u vidu da sprovedena analiza od strane softvera kao što je PlayScan još uvek nema karater dijagnostifikovanja bolesti, kakav ima diganostički postupak sproveden od strane zvaničnog lekara. PlayScan je samo jedan od instrumenata koji služi za poboljšanje odgovornog kockanja. Zbog toga, pre se može reći da PlayScan nije medicinsko sredstvo, već sredstvo koje ima sugestivni karakter sa težnjom da izmeni ponašanje određenih grupa kockara.

Međutim, po našem mišljenju ovde postoji razmimoilaženja faktičkog i suštinskog stanja. I upravo ta činjenica nas vraća na početne dileme i ptanja – da li obrađeni podaci imaju osetljiv karakter, kakva je saglasnost potrebna za takvu obradu, da li je saglasnost uopšte potrebna (obzirom da se obrada podataka sporovodi u cilju zaštite vitalnih interesa kockara, kao što je zdravlje) i da li PlayScan zakonito (i legitimno) zadire u privatnost kockara.

Najzad, treba imati u vidu da podaci koji se obrađuju za prepoznavanje problematičnog kockanja, mogu da se koriste i u druge svrhe. Sektor onlajn kockanja ima izuzetno razvijenu, sofisticiranu strategiju reklamiranja. U ovom trenutku jako je teško zaključiti koji se podaci o kockarima koriste za koju svrhu. Ono što moramo imati na umu jesu naučne hipoteze da reklamiranje utiče na konzumiranje kockanja, a povećano konzumiranje može da utiče na pojavu problemtičnog kockanja.

Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ.

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master prava i master ekonomije

  • googleplus
  • linkedin