Verifikacija godina starosti: primer onlajn kockanja

Verifikacija godina starosti

Na Internetu postoji ogromna ponuda usluga i proizvoda koji mogu da izazovu štetne posledice za određene kategorije potrošača. Bez obzira na različita naučna razmatranja u kojoj meri pojedini prozvodi i usluge narušavaju zdravlje pojedinih kategorija potencijalnih potrošača, zakoni u oblasti zaštite potrošača najčešće zabranjuju maloletnim licima da kupuju određene vrste roba i usluga.

Savremeni život dece u mnogim aspektima je izložen uticajima sa Interneta. Komunikacija, sticanje prijatelja, zabava i igranje, kao i izražavanje sopstvene ličnosti maloletnika odvija se u velikoj meri posredstvom novih tehnologija i medija. Istraživanja obavljena od strane Londonske škole za ekonomiju i političke nauke su pokazala da gotovo trećina dece u Velikoj Britaniji uzrasta od 3 do 4 godine imaju kontakt sa Internetom, dok istu vrstu iskustva ima gotovo 87% dece uzrasta od 5 do 7 godina. Sprovedena istraživanja na nivou Evrope pokazala su da 60% dece uzrasata od 9 do 16 godina svakodnevno pristupaju Internetu provodeći do sat i po vremena na mreži, dok populacija uzrasata od 15 do 16 godina provodi gotovo tri sata dnevno na Internetu. Statistika podupire tvrdnje da deca provode dosta vremena na Internetu i da su izložena kako pogodnostima, tako i rizicima koje Internet nosi sa sobom.

U situacijama u kojima se kupovina proizvoda ili usluga može realizovati samo sa licima koja su punoletna, proces verifikacije godina starosti kupca se nameće kao neophodan. Čini se da takav proces nije zahtevan u svakodnevnoj trgovini koja se odvija van Interneta. Osoblje koje prodaje proizvod ili uslugu koja ne bi trebala da bude dostupna maloletnim licima, mora da bude sposobno da prepozna potencijalnog maloletnog kupca i da zatraži neki od identifikacionih dokumenata kako bi se uverio/la u starost kupca. U ovakvim situacijama, verifikacija starosti kupca vrši se onda kada postoji sumnja da je kupac maloletan. No, kada je u pitanju trgovina preko Interneta uslugama i robama koje su zabranjene maloletnim licima situacija je daleko drugačija.

Verifikacija godina starosti: tradicionalni problemi

U periodu do 2010. godine veći broj studija ukazao je na neadekvatne mehanizme verifikacije godina starosti lica na Internetu. U studiji koju je sproveo Berkman centar za društvo i Internet tokom 2008. godine došlo se do zaključka da ne postoje pouzdane tehnologije koje mogu efektivno da zaštite maloletnike na Internetu. No, ova studija je obuhvatala čitav spektar rizika sa kojim mogu da se maloletnici suoče. Godinu dana kasnije profesor Malcom Sparrow sa Univerziteta Hardvard u studiji o potencijalu efektivnijeg regulisanja onlajn kockanja razmatrao je načine kojima se verifikuje starost potencijalnih kockara. Pozivajući se na prethodno sprovedene studije, profesor Sparrow zaključuje da veliki broj sajtova za onlajn kockanje zapravo i ne vrši verifikaciju starosti kockara ili vrši neadekvatno.

U određenim slučajevima tokom procesa registracije, budući kockar treba samo da štiklira boks kojim potvrđuje da ima dovoljno godina za kockanje kako je zakonom propisano. Jedan broj pružaoca usluga onlajn kockanja, tražio je uvid u detalje sa kreditne kartice kockara u cilju verifikacije godina starosti. Problem kod ovog rešenja jeste taj što su u SAD-u zabeleženi slučajevi da lica starosti od 13 godina imaju kreditne kartice na svoje ime. Šta više, u Velikoj Britaniji je zabeležen slučaj da je devojčica od 16 godina imala pristup ka 37 sajtova za onlajn kockanje i to uz pomoć kreditne kartice izdate na njeno ime. Pored prethodnih rešenja, bilo je slučajeva korišćenja eksternih velikih baza podataka privatnih kompanija koje su sadržale informacije o starosti građana.

Zbog velikih problema vezanih za pouzdanu verifikaciju godina starosti korisnika usluga onlajn kockanja Komisija za kockanje Velike Britanije je 2008. godine je obavezala pružaoce usluga onlajn kockanja da osposobe osoblje koje će da vrši proveru starosti potencijalnih kockara. Od tada, dominantni model verifikacije godina starosti jeste slanje kopije nekog od ličnih dokumenata putem mejla ili faksom. No, ovaj način verifikacije jeste spor i zahteva određeni vremenski period. U Velikoj Britaniji taj period je ograničen na 72 časa. U tom periodu lice čiji se identifikacioni dokument proverava može da se kocka preko privremenog naloga. U slučaju da se verifikacija ne obavi, nalog se suspenduje i sredstva na računu se zamrzavaju. Zanimljiv je primer Severne Australije u kojoj su principi verifikacije skoro identični britanskim, no period za verifikaciju je neverovatno dugačak – 90 dana. Ipak, ako kockar želi da povuče sredstava sa računa on mora neposredno posle zahteva za povlačenje novca da pokrene proces za verifikaciju starosti, iako rok od 90 dana nije istekao. U suštini ovakav pristup omogućava maloletnicima gotovo 3 meseca kockanja, ali bez mogućnosti povlaćenja sredstava.

Verifikacija godina starosti: nova iskustva

Poslednjih godina verifikacija godina starosti kupaca došla je u fokus regulatora. Veći broj država u Evropskoj Uniji uveo je elektronske lične karte za svoje građane. One države koje to nisu učinile, u bližoj budućnosti sprovešće taj proces. Ovim rešenjem formiraju se digitalne baze ličnih podataka građana. Neke od država dozvolile su pristup pojedinim bazama ličnih podataka u cilju efikasne verifikacije godina starosti kupaca. Italija je dozvolila pružaocima usluga onlajn kockanja pristup bazi podataka tzv. fiskalnih kodova. Naime svaki građanin sa italijanskim državljanstvom ili dužim boravištem u Italiji ima svoj fiskalni kod koji ima sličnu funkciju kao i jedinstveni matični broj u Srbiji. Danska je u cilju verifikacije godina starosti u svrhu kockanja uvela obavezno korišćenje servisa NemID. Svako lice koje želi da formira svoj nalog na ovom servisu mora da ima lični registracioni broj izdat od strane danskih vlasti (slično JMBG-u u Srbiji).

U Velikoj Britaniji trenutno je u procesu javne rasprave predlog Zakona o onlajn bezbednosti. Predlog ovog zakona sadrži rešenje po kome bi OFCOM, nezavisno regulatorno telo u oblasti telekomunikacija, bilo zaduženo za sprovođenje procesa verifikacija godina starosti po principu „verifikuj jednom, koristi zauvek“. Naime, svako ko bi želeo da kupuje bilo koju robu i usluge namenjene isključivo punoletnim licima morao bi da pokrene postupak verifikacije preko OFCOM-a. Nakon verifikacije godina starosti, lice bi moglo da kupuje robu i usluge bez ograničenja, a prodavci bi uvek mogli da izvrše provere preko OFCOM-a.

Zanimljiva inicijativa u ovoj oblasti pokrenuta je 2005. godine od strane privatnog sektora realizacijom projekta OpenID. Iako danas OpenID ima veći broj funkcija, prvobitna i glavna namena jeste ovog projekta jeste identifikacija i verifikacija korisnika na Internetu koje bi služile biznis sektoru. Kompanije kao što su Facebook, Google, Yahoo, PayPal, BBC, AOL danas koriste usluge ovog servisa.

Preporuke Evropske Komisije za verifikaciju podataka u oblasti onlajn kockanja

Evropska komisija je julu 2014. godine objavila pravno neobavezujuće preporuke za zaštitu potrošača u oblasti kockanja preko Interneta. Ovaj dokument između ostalog sadrži oblast koja se tiče registracije igrača. Puna registracija novih igrača sastoji se od dva seta akcija. Budući kockari najpre moraju da dostave lične podatke, a nakon toga njihov identitet mora biti verifikovan. Obzirom da verifikacija ličnih podataka traje neko vreme, pružaoci usluga onlajn kockanja treba da obezbede igračima tzv. privremene naloge za kockanje. Verifikacija treba da se obavi u razumnom vremenskom roku i za tu svrhu moguća je upotreba i alternativnih načina verifikacije. Preporuke Evropske komisije ne preciziraju značenje alternativnih načina za verifikaciju podataka, ali propisani su posebni slučajeve kada se koriste alternativni načini – kada potrošač nema nacionalni identifikacioni broj ili u slučaju privremene nedostupnosti baza podataka. U slučaju kada identitet ili starost osobe ne može da se verifikuje (ili se ustanovi da je reč o licu koje nema pravo po zakonu da se kocka), proces registracije treba da bude poništen, a privremeni nalog suspendovan.

Evropska komisija je ovim preporukama dala okvir za registraciju igrača i verifikaciju njihovih podataka, uključujući i godine starosti. No, zbog prirode regulacije kockanja u EU (nepostojanje harmonizacija nacionalnih zakonodavstava u ovoj oblasti), kao i zbog tehnološki neutralnog pristupa iz samog teksta se ne može zaključiti kakav vid verifikacije komisija stipuliše. Takođe, ovim dokumentom Evropska komisija je ohrabrila države članice da kreiraju zajednički sistem za elektronsku identifikaciju. Ipak, ova inicijativa još uvek spada u domen političke rasprave.

Dušan Pavlović, LL.M. M.Econ.

Ekspert za onlajn kockanje, doktorski kandidat LAST-JD EM studija, master prava i master ekonomije

  • googleplus
  • linkedin