Neutralnost Interneta u EU

Neutralnost Interneta u EU: regulatorna antiteza

Evropski parlament je dana 27.10.2015 glasao za potvrdu Sporazuma, prethodno utvrđenog 30-tog juna 2015 sa Komisijom i Evropskim savetom, kojim je predviđeno ukidanje rominga do juna 2017. godine i kojim se uspostavljaju pravila koja potvrćuju neutralnost Interneta u EU.

Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

U jednoj od starijih, ali izuzetno značajnih presuda za regulaciju autorskog prava na internetu, Scarlet Extended SA vs. SABAM, Sud pravde EU je potvrdio da internet servis provajderi (eng. Internet service provider) nisu u obavezi da filtriraju svu elektronsku komunikaciju među svojim korisnicima i da blokiraju određeni sadržaj kako bi zaštitili prava intelektualne svojine.

besplatni striming pod pritiskom

Gruvšark je ugašen: besplatni striming pod pritiskom

Nakon dugogodišnje i iscrpne sudske borbe sa velikim muzičkim producentskim kućama, Gruvšark je obustavio dalje pružanje usluge striminga muzike. Na sajtu Gruvšarka, od 30. aprila 2015.godine, stoji saopštenje da usled nagodbe servis prekida svoje aktivnosti, briše sve podatke koje imaju vezane za zaštićena autorska dela i predaju svu intelektualnu svojinu nad sajtom. Gruvšark – put […]

Elektronske komunikacije u EU: aktuelni pravni okvir

Elektronske komunikacije u EU: aktuelni pravni okvir

deo 1 – Elektronske komunikacije: razvoj regulatornog okvira EU deo 2 – Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine deo 3 – Elektronske komunikacije u EU: aktuelni pravni okvir U prethodnom tekstu smo kao razloge za donošenje novog, aktuelnog pravnog okvira u oblasti elektronskih komunikacija u EU istakli ubrzan rast sektora, kao i […]

Neutralnost Interneta u Srbiji

Neutralnost Interneta u Srbiji

Iako se neutralnost Interneta u Srbiji ne pominje eksplicitno, analiza ukazuje da je ovaj princip ipak prisutan u srpskom pravu. Implementacija u zakonodavstvo Republike Srbije izvršena je u skladu sa pravnim okvirom Evropske Unije u oblasti elektronskih komunikacija iz 2002. godine, sa kojim je Zakon o elektronskim komunikacijama (ZEK) u velikoj meri usaglašen.

Neutralnost interneta u pravu EU

Neutralnost Interneta u pravu EU

Kada je u pitanju EU, ni ovde rasprave o neutralnosti Interneta nisu ništa manje oštre u odnosu na one u SAD. Kabinet bivše komesarke Neli je odavno počeo da iscrpnije radi na regulisanju pitanja neutralnosti intreneta, u okviru napora usmerenih ka kreiranju jedinstvenog digitalnog tržišta kroz paket propisa poznat pod imenom Umreženi kontinent (eng. Connected Continent).

Neutralnost Interneta: definicija, aktuelne debate

Neutralnost Interneta: definicija, aktuelne debate

Uniformna definicija neutralnosti interneta ne postoji. Ovo je jedan fluidan princip koji se provlači kroz ralličite zakonske odredbe, i u cilju njegovog potpunog ostvarenja potrebno ga je sagledati iz više različitih uglova. Najkraće i najednostavnije rečeno: neutralnost interneta predstavlja sutuaciju u kojoj korisnici mogu slobodno i bez organičenja, da biraju koje aplikacije u usluge će da koriste i kom će sadržaju pristupiti, kreirati ga ili ga podeliti sa drugima.