H2020 - kako podneti predlog projekta

H2020 – kako podneti predlog projekta

Finalni i najvažniji korak u postupku aplikacije za projekte koji se finansiraju u okviru programa Horizont2020 je podnošenje predloga projekata kao odgovor na odgovarajući poziv. Tekst „H2020 – kako podneti predlog projekta“ predstavlja osvrt na neke od najbitnijih koraka u postupku aplikacije za finansije iz H2020. Dokumentacija u vezi sa pozivom Pretpostavka za ovaj korak […]

H2020 - Prijava organizacije

H2020 – Registracija organizacije

Tekst H2020 – Registracija organizacije objašnjava postupak registracije organizacija u postupku aplikacije za finansije iz programa H2020. Pre nego što se prijavite za istraživanja podnošenjem ponude projekta, sve organizacije (partneri) uključene u projekat prvo moraju biti registrovane od strane Komisije. Kada organizacija nema status pravnog lica, njeni predstavnici moraju dokazati da imaju kapacitet da preduzmu zakonske obaveze u ime organizacije i da organizacija poseduje osnovne finansijske i operativne kapacitete za uspešno ispunjavanje obaveza vezanih za učešće u H2020 projektima.

Horizont2020: razlike u odnosu na FP7

Razlike programa Horizont2020 i FP7

Imajući u vidu da Srbija učestvuje u programu Horizont 2020, promene koje on uvodi su značajne i za domaće aktere. Bez obzira za koju se vrstu projekta ili u okviru kog od tri prioriteta H2020 konkuriše, razumevanje novina koje H2020 uvodi i usklađivanje sopstvene strategije podnošenja predloga projekata s tim novinama može biti presudno za dobijanje sredstava EU i eventualni uspeh predloga projekta.

Horizont2020 i učešće Srbije

Horizont2020 i učešće Srbije

Ovaj tekst predstavlja nastavak serije na temu Horizont2020. U prethodnim tekstovima smo objasnili šta je Horizont2020, koji su prioriteti ovog programa, koje vrste H2020 projekata postoje i koje je mesto IKT u programu H2020. Ovaj tekst se osvrće na pravni osnov i oblike učešća pravnih lica iz Srbije u okviru programa H2020.

IKT - prioritet Horizonta2020

IKT – prioritet Horizonta2020

Istraživačko-razvojni program EU Horizont2020 definiše oblasti od značaja za razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovaj tekst će biti posvećen pojedinostima vezanim za oblasti za koje se mogu dobiti finansije, bez obzira na zrelost tehnologije u pitanju. Obuhvaćene su sve razvojne faze od fundamentalnog istraživačkog radu do lansiranja rezultata na tržište i njihova komercijalizacija. Konkretno, bilo je reči o investicijama u IKT kroz tri prioriteta programa: Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science), Kompetitivna industrija (eng. Competitive Industries) i Bolje društvo (eng. Better Society).

Horizont2020 i IKT

Horizont2020 i IKT – mesto i oblasti od značaja

Informaciono-komunikacione tehnologije predstavljaju jednu od najznačajnijih oblsti u okviru koje se može konkurisati za fondove Horizont2020. O povlaštenom mestu koje IKT imaju u okviru ovog programa naročito svedoči činjenica da su investicije u ovu oblast uvećane za oko 46% u odnosu na prethodne programe (FP7). Isto tako, Horizont2020 i IKT imaju dinamičniji odnos nego raniji programi, prvenstveno zbog političke volje EU da se investicije usmere ka oblastima istraživanja koje se odnose na razvoj i komercijalizaciju najnovijih tehnologija. One, iako nose veći rizik, mogu dovesti do značajnih prodora i stvoriti nove poslovne šanse koje mogu pozitivno uticati na izlazak iz ekonomske krize, što je jedan od glavnih prioriteta programa H2020.

Horizont2020: prioriteti

Horizont2020: prioriteti

Horizont2020 ima tri prioriteta, na kojima se zasniva njegova podela na tri osnovne tematske celine u okviru kojih inovativni projekti mogu dobiti financijsku podršku. To su: Izuzetnost u nauci (eng. Excellent Science), Kompetitivna industrija (eng. Competitive industries) i Bolje društvo (eng. Better Society). Svaki od ovih prioriteta, odnosno oblasti usmeren je na konkretan izazov.

Šta je Horizont2020?

Šta je Horizont2020?

Šta je Horizont 2020 i koji je značaj ovog do sada najvećeg istraživačko-razvojnog programa Evropske unije za aktere u oblasti IKT iz Srbije? Iako se Horizont2020 često pominje u kontekstu slamke spasa, kao sredstvo koje bi ne samo domaću, već i evropsku privredu moglo izvesti iz ekonomske krize, nije sasvim jasno koliko šira javnost u Srbiji stvarno zna šta je zapravo Horizont 2020 i šta stvarno nudi. Ovaj tekst, i serija tekstova koja sledi odgovoriće na neka od osnovnih pitanja o Horizontu2020.