Sud pravde Evropske Unije

Sudska praksa u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Sudska praksa Suda pravde EU u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija pokriva velik broj pravnih pitanja: od interoperabilnosti, preko upotrebe softverskih licenci i odgovornosti pružaoca internet usluga do pitanja o pravu na privatnost i zaštitu podataka o ličnosti. Sudska praksa Suda pravde EU igra izuzetno značajnu ulogu u stvaranju koherentnog pravnog sistema EU.

Pravo informaciono-komunikacionih tehnologija kao i sudska praksa Suda pravde EU u ovoj oblasti su od izuzetnog značaja za razvoj jedinstvenog tržišta EU. Imajući u vidu status kandidata koji ima Srbija, cilj nam je da objavljivanjem komentara na najznačajnije odluke ovog suda doprinesemo razumevanju prava informaciono-komunikacionih tehnologija EU.

PravoIKT nije usmereno ka stvaranju baze podataka o svim presudama Suda iz Luksemburga, već se fokusira na teme kojima se bavimo:

  • privatnost
  • podaci o ličnosti
  • računarstvo u oblaku
  • internet stvari
  • onlajn kockanje
  • eUprava
  • onlajn rešavanje sporova
  • itd.

Pristup i pretraga baze podataka koja sadrži kompletnu sudsku praksu Suda pravde EU omogućen je putem internet portala CURIA. Na istom mestu može se pronaći i dokumentacija sa tematskim prikazom sudske prakse, na francuskom jeziku.

Sud pravde EU ima pres službu koja redovno objavljuje i ažurira seriju korisnih publikacija koja uključuje brošure o Sudu, njegovoj nadležnosti, procedurama i slično. U slučaju da se bavite istraživačkim radom, ili iz drugih razloga imate potrebu da navodite konkretne sudske akte, molimo vas da obratite pažnju na novi način citiranja presuda Suda.

Zakonodavstvu EU može se pristupiti putem EUR-Leks baze podataka, koja omogućava pretragu Službenog lista EU, kompletnog zakonodavstva, pregled zakonodavnih procedura itd.

Za pregledno organizovane informacije o pravosuđu EU na jednom mestu konsultujte e-Justice portal.

referenca

Komentari sudskih odluka sadrže referencu sa linkom ka izvornom, zvaničnom tekstu odluke.

činjenice

Sumarni pregled činjenica slučaja koji prethodi komentaru omogućava uvid u rezonovanje suda.

komentar

Nakon reference i prezentacije činjenica, model sudskih odluka sadrži komentar odluke.

UsedSoft-protiv-Oracle-PravoIKT

Usedsoft protiv Orakla

Sud pravde Evropske unije doneo je odluku u predmetu Usedsoft protiv Orakla povodom spora koji se odnosio na pitanje prodaje korišćenog softvera trećim licima, i izneo relevantno shvatanje o univerzalnosti instituta iscrpljenja prava na stavljanje autorskog dela u dalji promet.

Sabam protiv Netloga

Sabam protiv Netloga

Sud pravde Evropske unije doneo je odluku u predmetu u kome je belgijska organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava SABAM zahtevala od društvene mreže Netlog da u svoju mrežu implementira poseban filter preko koga bi se kontrolisala upotreba muzičkih i audio-vizuelnih dela.

Ovaj predmet je još jedan u nizu predmeta koji se tiču tretiranja autorskih i srodnih prava na internetu, tačnije na društvenim mrežama. Jedna od karakteristika, praktično svake društvene mreže, je takozvano deljenje različitih sadržaja, pa samim tim i sadržaja koji su predmet autorsko-pravne zaštite.

Inoveb protiv Vegenera

Inoveb protiv Vegenera

U slučaju Inoveb protiv Vegenera, Sud pravde EU analizira odnos između onlajn baza podataka i namenskih meta internet pretraživača. Kao i u predmetu Fudbal Datako protiv Sportradara, i u ovom predmetu Sud pravde Evropske unije bavio se zaštitom baza podataka pravom sui generis, koje prema odredbama člana 7. Direktive o pravnoj zaštiti baza podataka (Directive 96/9/EC), pruža pravnu zaštitu stvaraocu baze podataka.

Fudbal Datako protiv Sportradara

Fudbal Datako protiv Sportradara

Sud pravde Evropske unije doneo je 18. oktobra 2012. drugu odluku u ovoj godini u predmetima u kojima je Fudbal DataKo bio jedna od strana, ovaj put u predmetu Fudbal DataKo protiv Sportradara.

Za razliku od prvog predmeta – Fudbal DataKo i drgi protiv Jahua! Ujedinjeno kraljevstvo i drugih – o kome smo već pisali, a u kome se Sud pravde Evropske unije bavio autorskopravnom zaštitom baza podataka, u ovom predmetu Sud iz Luksemburga se bavio prvenstveno pitanjima koja se tiču zaštite baza podataka pravom sui generis, a posebno nadležnošću sudova Država članica u onlajn okruženju koja zavisi od odgovora na pitanje gde su navodne radnje neovlašćenog „izvlačenja ili ponovnog korišćenja“ baze ili njenog značajnog dela dogodile.

Fudbal DataKo i drugi protiv Jahua

Fudbal DataKo i drugi protiv Jahua!

U slučaju Fudbal DataKo i drugi protiv Jahua! Sud pravde Evropske unije razmatra autorskopravnu zaštitu baza podataka, odnosno njihove sadržine. Slučaj je pred Sud pravde izneo engleski Apelacioni sud, a postao je još jedan u nizu predmeta kojima Sud pravde Evropske unije oblikuje evropsko autorsko pravo. Konkretno, slučaj se ticao uslova pod kojim baze podataka mogu biti zaštićene autorskim pravom i stavio je na probu tradicionalni britanski pristup autorskom pravu.

Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

U jednoj od starijih, ali izuzetno značajnih presuda za regulaciju autorskog prava na internetu, Scarlet Extended SA vs. SABAM, Sud pravde EU je potvrdio da internet servis provajderi (eng. Internet service provider) nisu u obavezi da filtriraju svu elektronsku komunikaciju među svojim korisnicima i da blokiraju određeni sadržaj kako bi zaštitili prava intelektualne svojine.

Novi udarac sporazumu Sigurna luka

(Ne) sigurna luka – novi udarac sporazumu o transferu podataka

Mišljenje Generalnog advokata Iva Boa, u slučaju Maks Šrems protiv Komesara za zaštitu podataka zadaje novi udarac sporazumu o transferu podataka Sigurna luka. Ako, Sud pravde Evropske unije potvrdi stav Generalnog advokata i poništi Odluku EK 2000/520, kompanije i organizacije koje su se do sad oslanjale na sporazum Sigurna luka će morati da potraže alternative, bilo u obliku dodatnog zahtevanja saglasnosti, bilo u obliku obavezujućih korporativnih pravila (eng. Binding Corporate Rules) ili tipskih ugovornih klauzula (eng. Model Clauses) ili na neki novi način.

Satamedia protiv Finske

Satamedia protiv Finske

U slučaju Satamedia protiv Finske, koji se odnosi na upotrebu podataka o ličnosti poreskih obveznika Finske, Evropski sud za ljudska prava procenjuje balans između prava na privatnost iz člana 8 i prava na slobodu govora iz člana 10 Konvencije.

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

Loreal protiv iBeja – Kraj odgovornosti operatora internet prodavnica kakvu poznajemo?

U slučaju Loreal protiv iBeja Sud pravde EU kreativno interpretira norme o zaštiti žiga i definiše izuzetke od odgovornosti u smislu čl.14 Direktive o e-trgovini EU. Sazvan na osnovu prethodnog pitanja u sporu koji se vodio pred sudovima Ujedinjenog Kraljevstva, Sud pravde EU razjašnjava obaveze preduzeća koja vode internet tržište da spreče povrede žiga od strane svojih korisnika.

Gugl Francuska protiv Luj Vitona

Gugl Francuska protiv Luj Vitona – Kada žig ne predstavlja žig? (deo 2)

Gugl Francuska protiv Luj Vitona 2 je nastavak analize rezonovanja Suda pravde EU po objedinjenoj tužbi Gugl Francuska protiv Luj Vitona i drugih. Odluka Suda je zaštitila Gugl od sudova država članica koji su, u svom postupanju, doneli dijametralno suprotan zaključak o njegovoj odgovornosti, a povrh svega, omogućila je Guglu da usvoji uniformniji model poslovanja širom Evrope

Gugl Francuska protiv Luj Vitona

Gugl Francuska protiv Luj Vitona – Kada žig ne predstavlja žig? (deo 1)

Sud pravde Evropske unije doneo je presudu u predmetu u kome su objedinjene tužbe Vitona, Viatikuma i Francuskog nacionalnog centra za međuljudske odnose protiv Gugla Francuska, podnete zbog navodnih brojnih povreda žiga. Suštinski, navodne povrede nastale su kao posledica unosa žigom zaštićenih reči u Guglov internet pretraživač (eng. Search engine), koji je potom, pod naslovom Sponzorisani rezultati (eng. Sponsored results) prikazivao određene reklamne linkove – u slučaju Vitona, linkove ka sajtovima koji su prodavali kopije, odnosno imitacije njegovih proizvoda, a u slučaju Viatikuma i Francuskog nacionalnog centra za međuljudkse odnose, linkove ka sajtovima njihovih konkurenata.

Zaštita intelektualne svojine u informacionom društvu

Zaštita intelektualne svojine u informacionom društvu: solomonska presuda Suda pravde EU?

Sud pravde Evropske unije doneo je odluku u slučaju Promuzika protiv Telefonike, zaključivši da pravo Evropske zajednice ne zahteva od država članica da, u cilju delotvorne zaštite autorskog prava, uspostave zakonsku obavezu obelodanjivanja podataka o ličnosti za potrebe vođenja parničnog postupka.
U ovoj odluci Sud se prvi put izričito bavio problematikom odnosa između zaštite podataka (o ličnosti) i onlajn sprovođenja zakona, odnosno problemom zaštite intelektalne svojine u informacionom društvu

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (2)

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (2) – komentar presude Suda pravde EU. U ovom, drugom delu teksta, autor razmatra detalje interpretacije Direktive 2010/13/EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama. Isto tako, objašnjen je značaj ove presude, ne samo u okviru pravosuđa EU već i pravnog sistema Srbije koji posredstvom odredaba člana 64. st. 4-6. Zakona o elektronskim medijima inkorporira evropsku Direktivu.

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (1)

Skaj Austrija protiv Austrijske javne radiodifuzne ustanove (1) – prvi deo razmatranja jedne od najznačajnijih presuda Suda pravde EU u domenu elektronskih komunikacija sa akcentom na valjanost člana 15(6) Direktive 2010/13/EU o audio-vizuelnim medijskim uslugama kao i pravo emitera na pristup događaima odvelikog interesa za javnost radi produkcije i emitovanja kratkih vesti. Isto tako, Sud razmatra ograničenje visine naknade koju naplaćuje imalac prava na emitovanje kao i članove 16. i 17. Povelje o osnovnim pravima Evropske unije iz ugla načela proporcionalnosti.

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (6)

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (6)

Tekst predstavlja najbitnije zaključke iz prakse Suda pravde Evropske Unije koja se odnosi na kockanje i onlajn kockanje. Tekst objašnjava restritktivni pristup regulisanja igara na sreću u EU, način i razloge tumačenje pojedinih odredbi Evropskog ugovora kao i probleme koji se odnose na legitimnost monopla, zakonitost oglašavanja kao i druge.

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (5)

Tekst predstavlja najbitnije zaključke iz prakse Suda pravde Evropske Unije koja se odnosi na kockanje i onlajn kockanje. Tekst objašnjava restritktivni pristup regulisanja igara na sreću u EU, način i razloge tumačenje pojedinih odredbi Evropskog ugovora kao i probleme koji se odnose na oporezivanje dobiti od kockanja.

Umetanje videa u sajt nije povreda autorskih prava

Sud pravde Evropske unije, presudio je 21. oktobra 2014. godine, da umetanje ili uglavljivanje videa zaštićenog autorskim pravima u sadržaj drugog sajta, nije po sebi povreda autorskih prava, čak iako je video postavljen bez dozvole autora. Ova presuda suda predstavlja nastavak intervencije Sud pravde Evropske unije u postojeće norme koje regulišu zaštitu autorskih prava odnosno […]

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (4)

Teskt „Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU“ predstvlja hronološki, četvrti nastavak sudske prakse Suda pravde EU. Sudska praksa se odnosi na kockanje i onlajn kockanje, sa posebnim osvrtom na slobodu pružanja usluga u jedinstvenom evropskom tržištu. Analizirani slučajevi: Markus Štos i ostali, Karmen Medija, Engelman.

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (3)

Treći nastavak sudske prakse Suda pravde EU. Sudska praksa se odnosi na kockanje i onlajn kockanje, sa posebnim osvrtom na slobodu pružanja usluga u jedinstvenom evropskom tržištu. Pregled slučajeva koji su markirali razvoj sudske prakse u ovoj oblasti, na teritoriji EU.

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (deo 2)

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (2)

Ovo je nastavak teksta koji opisuje relevantne predmete Suda pravde EU koji se tiču kockanja i onlajn kockanja. Dosadašnja praksa Suda u vezi sa kockanjem, uključujući onlajne kockanje, sastoji se od dvadesetak slučajeva. Analiza slučajeva odnosi se na slobodu pružanja usluga u jednistvenom evropskom tržištu i pružnja usluga kockanja i onlajn kockanja.

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU

Sloboda pružanja usluga i kockanje u praksi Suda pravde EU (1)

Ovaj tekst opisuje relevantne predmete Suda pravde EU koji se tiču kockanja i onlajn kockanja. Dosadašnja praksa Suda u vezi sa kockanjem, uključujući onlajne kockanje, sastoji se od dvadesetak slučajeva. Analiza slučajeva odnosi se na slobodu pružanja usluga u jednistvenom evropskom tržištu i pružnja usluga kockanja i onlajn kockanja.

Direktiva o zadržavanju podataka EU proglašena nevažećom

Sud pravde Evropske Unije proglasio je Direktivu o zadržavanju podataka nevažećom. Odluka je doneta 8. aprila 2014. godine i povodom toga javnosti je prosleđeno saopštenje za štampu. Stav Suda je da usvajanjem Direktive o zadržavanju podataka, zakonodavni organi Evropske unije jesu prekoračili ograničenja koja nameće princip proporcionalnosti.

Evropski sud pravde: linkovanje slobodno dostupnog sadržaja nije povreda autorskih prava

Evropski sud pravde je 13.02.2014. godine doneo presudu da hiperlinkovi (eng. hyperlinks) koji vode do zaštićenog rada na drugom sajtu ne krše zakon o autorskim pravima u EU ukoliko je taj rad slobodno dostupan na tom drugom sajtu, odnosno ukoliko svi korisnici interneta imaju slobodan pristup radu. Nasuprot tome, linkovi koji zaobilaze restrikcije za pristup […]

Niste pronašli sudsku odluku koju tražite?

Hoćete da napišete komentar odluke Suda pravde EU i dopunite naš sadržaj?

Javite nam se. PravoIKT traži nove saradnike!

 

Budite u toku!

Prijavite se na PravoIKT bilten i jednom sedmično primite nove komentare sudskih odluka na mejl.