Odgovornost ovlašćenih registara za povredu autorskog prava

Odgovornost ovlašćenih registara za povredu autorskog prava

Naučna i umetnička dostignuća nemačih pronalazača i autora su nesumnjivo ostavila veliki pečat na razvoj naše civilizacije. Pored genijalnosti pojedinaca koji su pomerali granice mogućeg i lepog, za nastanak ovih dela u velikoj meri je zaslužan i sistem koji je autorima ovih dela omogućio da dalje iskazuju svoju inventivnost, te da još više utiču na razvoj nauke i kulture.

Nemački sudovi su u tom pravcu nedavno postavili nove temelje zaštite prava intelektualne svojine, tako što je Viši regionalni sud u Sarbikenu doneo presudu (Universal Music GMBH protiv Key-Systems, od dana 22.10.2014. godine, br. U 25/14) kojom se utvrđuje odgovornost ovlašćenog registra internet domena za povredu autorskog prava. Ova odluka je prva takve prirode u svetu, a njen značaj i domet ćemo analizirati u daljem tekstu.

Sled događaja

Sve je počelo tako što je jedan korisnik putem platforme za razmenu fajlova (H33T.com) 2013. godine podelio album Blurred Lines američkog izvođača Robina Tikija (Robin Thicke). Da bi sprečila dalju neovlašćenu razmenu fajova, izdavačka kuća Universal Music je zatražila od ove platforme da ukloni sadržaj kojim se povređuju autorska prava.

H33T.com se oglušio o ovaj zahtev, a Universal Music je pokrenuo sudski postupak u kome je pored platforme za razmenu fajlova, utvrđena odgovornost i registra pri kome je bio registrovan domen H33T.com.

Pravni aspekti

Do sada je u ovakvim slučajevima, utvrđivana uglavnom odgovornost provajdera, koji su omogućavali pristup internetu povrediocima prava. A još češći slučaj je, zapravo, bio da je sud putem privremene mere izdavao naloge provajderima da privremeno onemoguće pristup spornom sajtu.

Nemačka je prva zemlja u kojoj je utvrđena odgovornost registra u građanskopravnom smislu za povredu autorskog prava. U ovom slučaju, registar Key-Systems je osporavao svoju odgovornost, a pozivajući se na to da nije imao kontrolu nad samom sadržinom sajta. Međutim, sud je odlučio da pravila o „odgovornosti zbog posredovanja“ (Störerhaftung) primeni i na registar koji je imao i pravne i tehničke mogućnosti da spreči povredu prava intelektualne svojine.

Iako je ova mera bila efektivna, u smislu da je i dovela do nemogućnosti pristupa sajtu, postavlja se pitanje srazmernosti i da li je zbog jednog albuma bilo pravično zatvoriti sajt i time onemogućiti razmenu drugih fajlova kojom se nije vršila povreda autorskih prava. Nemački sud je i ovo pitanje uzeo u obzir i utvrdio je da nesrazmere, između mere brisanja domena i posledica takvog brisanja, nema jer je postojala postepenost u zahtevima. Naime, sud je posebno uzeo u obzir činjenicu da se izdavačka kuća prvo obratila portalu da mirnim putem reše sporno pitanje, tako što bi H33T.com uklonio samo sporni materijal sa svog sajta, pa je tek onda pristupio postavljanju oštrijih zahteva u sudskom postupku.

Sa druge strane, ovde treba pomenuti da ova mera iako, na prvi pogled, jeste efektivna, ona nije bila dugog daha. Naime, vlasnik platforme je nekoliko meseci nakon brisanja spornog domena, registrovao drugi domen H33T.to, u Tongi (koji je u trenutku pisanja ovog članka i dalje aktivan).

Kako smo gore naveli Nemačka je pionir u rešavanju ovog pitanja kroz građanskopravnu odgovornost. Međutim, treba pomenuti da je i u SAD moguće putem naloga federalnog sudije naložiti registru da zamrzne registraciju domena kojim se povređuju autorska prava, što na kraju daje isti rezultat.

Region

U regionu Zapadnog Balkana odgovornost registara za povredu autorskog prava nije do sada nijednom utvrđena. Srpski Zakon o autorskom i srodnim pravima, kao ni drugi propisi kojima se reguliše rad registara, ne ostavljaju mesta za utvrđivanje njihove odgovornosti. Isto važi i za ostala zakonska rešenja u regionu u ovoj oblasti.

Odgovornost ovlašćenih registara za povredu autorskog prava bi se mogla eventualno sagledati kroz načelo savesnosti i poštenja. Međutim, zbog same uzdržanosti sudova kada je u pitanju direktna primena načela u slučaju pravnih praznina, kao i zbog još uvek slabo razvijene prakse sudova u oblasti autorskih prava, mala je verovatnoća da bi bilo koji sud ušao u ozbiljnije razmatranje utvrđivanja odgovornosti registara na ovaj način.

Nikola Kliska

Advokat specijalizovan za pravo intelektualne svojine, nelojalnu konkurenciju i privredno pravo. Saradnik kancelarije Živko Mijatović & Partners.

  • linkedin