H2020 – kako podneti predlog projekta

H2020 - kako podneti predlog projekta

Finalni i najvažniji korak u postupku aplikacije za projekte koji se finansiraju u okviru programa Horizont2020 je podnošenje predloga projekata kao odgovor na odgovarajući poziv. Tekst „H2020 – kako podneti predlog projekta“ predstavlja osvrt na neke od najbitnijih koraka u postupku aplikacije za finansije iz H2020.

Dokumentacija u vezi sa pozivom

Pretpostavka za ovaj korak je da ste izabrali temu projekta u okviru odgovarajućeg poziva, kao i da ste na osnovu toga stupili u kontakt sa partnerima, tj. pojedincima i institucijama koji će u budućnosti biti vaši partneri na projektu, ako dobijete finansije.

Prvi konkretan zadatak je da pročitate svu dokumentaciju i obrasce koji se odnose na vašu temu i poziv. Ovi dokumenti su već dostupni

Opšta dokumentacija navedena je na stranici poziva (eng. Call Documents page), dok su dokumenta za temu navedena na strani svake teme. (eng. Topic Conditions and documents).

Uslovi prihvatljivosti predloga

Predlog projekta koji podnosite mora ispuniti određene uslove da bi bio prihvaćen od strane Komisije EU.

Predlozi projekata se podnose elektronskim putem. Sistem za podnošenje predloga vam pomaže da otkrijete neke od osnovnih problema koji vaš predlog mogu učiniti neprihvatljivim i samim tim ga diskvalifikovati iz dalje procedure. U ovu grupu spadaju uslovi koji se tiču npr.

Uslovi prihvatljivosti navedeni su na stranici teme: pogledajte Program rada, prilog D, ,,Vrste akcije – posebne odredbe i stope finansiranja “ (eng. Work Programme, Annex D, ,,Type of Action – Specific provisions and funding rates) ili Program rada za ERC pozive (engl. Work Programme for ERC calls).

Kako bi se omogućila rana priprema predloga, važni obrasci, kao što su standardne administrativne forme (sa vodenim žigom) i zahtevi za tehnički aneks su unapred dostupni i mogu se slobodno preuzeti. Važno je da se koristi konačna verzija za neki poziv ili temu, koje su dostupne samo u okviru sistema za podnošenje predloga.

Odabir odgovarajućih partnera (formiranje konzorcijuma)

Mnogi pozivi propisuju minimalni broj učesnika konzorcijuma koji podnosi predlog projekta. Potraga za pertnerima je olakšana zahvaljujući mreži Nacionalnih kontakata (eng. National Contact Point), a postoji i stranica za pretragu potencijalnih partnera. Ipak, ne zahtevaju svi pozivi učešće minimalnog broja partnera, pa zato obavezno pročitajte navedene uslove prihvatljivosti koji važne za temu tj. poziv u okviru kojeg aplicirate. Takođe, i zemlje koje nisu članice EU ili treće zemlje imaju takođe mnogo mogućnosti za saradnju u okviru programa H2020.

Pisanje predloga projekta

Pisanje predloga projekta predstavlja zajednički napor svih partnera na projektu, tj. svih članova konzorcijuma koji podnosi predlog. Pošto su projekti po prirodi interdisciplinarni, sasvim je prirodno da svaki partner doprinosi znanje iz svoje oblasti. Naravno, finalnu verziju predloga projekta uglavnom pregledava, uređuje i podnosi jedan partner – koordinator konzorcijuma.

Raspodela posla, definisanje rezultata i praćenje napretka

Pisanje predloga projekata se svodi na popunjavanje obrasca za datu temu i poziv. Opšti sadržaj obrasca je definisala Komisija. Obrazac za predlog projekata se uglavnom sastoji od nekoliko dokumenata koji se tiču opisa posla, opisa učesnika, i predviđenog budžeta projekta.

Pažljivo pročitajte zahteve za tehnički aneks (vidi obrazac poziva/ teme na stranici uslova), tj. opis posla u kome predloženi rad mora objašnjen do detalja. Isto tako, pažljivo pročitajte kriterijume za ocenjivanje poziva/teme. Ovo su zapravo smernice koje Komisija koristi da bi procenila koji je od podnesenih predloga projekata najbolji.

Predlog projekta sadrži nekoliko osnovnih elemenata kao što su:

 • opis posla tj. planirani rad podeljen u radne pakete (eng. Work Package);
 • detaljan opis podele odgovornosti i resurasa unutar konzorcijuma;
 • utvrđeni raspored rada na projektu, glavne etape i rezultate;
 • opisana struktura upravljanja projektima;
 • opisan plan komunikacije sa javnošću i eksploatacije rezultata projekta (eng. Dissemination and Exploitation).

Dodatni dokumenti koji mogu pratiti odgovarajuće pozive su npr. opis konzorcijuma i lica koja učestvuju na projektu, dokumenti koji se tiču pitanja etike i poštovanja ljudskih prava.

Za svaki tip akcije se može naći šablon za podnošenje predloga na stranici Referentnih dokumenata na Portalu učesnika(engl. Reference Documents page), ali pravi obrasci za korišćenje će uvek biti dostupni u sistemu koji je dostupan za odeđenu temu ili akciju.

Budžet

Potrebno je da proverite zahtevani budžet u tabeli koja je data u administrativnoj formi predloga, koja je određena za dati tip akcije. U tabli budžeta kategorije se mogu razlikovati od vrste akcije. Pravila za učestvovanje (eng. Rules for Participation) obezbeđuju informacije o standardnim budžetskim uslovima. Ugovor o subvenciji (eng. The annotaded grant agreement) obezbeđuje detaljna objašnjenja o budžetskim stavkama.

O razlikama između H2020 i FP7 smo već pisali, a ovde je neophodno istaći nekoliko novina koje se tiču pravila budžetiranja projekata:

troškovi zaposlenih

 • šire prihvatanje prosečnih troškova zaposlenih (troškova po jedinici);
 • prihvatanje dodatnih plaćanja za neprofitne organizacije, do 8000 Evra godišnje po osobi;
 • jednostavniji uslovi učešća za mala i srednja preduzeća, novi jedinični sistem troškova za vlasnike malih i srednjih preduzeća i fizičkih lica bez plata;
 • nema zapisivanja vremena za istraživače koji rade isključivo na projektu.

indirektni troškovi: jedinstven paušal od 25%

Elektronsko podnošenje predloga

Predlozi moraju biti dostavljeni elektronskim putem, korišćenjem sistema za podnošenje predloga na Portalu učesnika. Pristup ovom sistemu moguć je nakon odabira teme i vrste projekta.

Sistem za elektronsko podnošenje predloga vas vodi korak po korak za pripremu vašeg predloga. Predlog se sastoji iz dva dela:

 • administrativne forme (strukturirane informacije sa osnovnim administrativnim podacima, deklaracijama partnera, organizacija i kontakt osoba);
 • tehnički aneks, tj. detaljan opis planiranog istraživanja i inovacija

Prvi koraci za podnošenje predloga:

Otvaranje naloga

Kreirajte svoj korisnički nalog i ulogujte se na Portal učesnika Da biste podneli predlog, prvo morate biti registrovani na Portalu i imati ECAS nalog.

Registracija korisnika – identifikacioni kod učesnika

Svi učesnici moraju biti registrovani u centralnom Registru korisnika (engl. Beneficiary Register) od strane Komisije koja upravlja programom H2020. Sve organizacije moraju imati devetocifreni identifikacioni kod učesnika (engl. Participant Identification Code PIC). Više o ovome pročitajte na stranici Registracije organizacije.

Pristup sistemu za podnošenje predloga

Ovom sistemu možete pristupiti na stranici teme, nakon što opdaberete odgovarajući tip akcije . Da biste pristupili, prvo se na Portalu ulogujte preko vašeg ECAS naloga. Nakon što napravite nacrt predloga, možete otići na opciju Moje ponude (engl. My proposals) da izmenite, obrišete, odustanete ili vidite nacrt vašeg predloga.

Provera sistemske zahteve potrebne za korišćenje sistema za podnošenje predloga

Predlozi moraju biti kreirani i podneti od strane zastupnika/ kontakt osobe zadužene za koordinaciju organizacije. Koordinator predloga ima dve funkcije:

 • oformljuje konzorcijum (,,Dodaj parnere“)
 • daje pristup ostalim kontakt osobama ( više u odeljku Roles and access rights)

U nekim slučajevima odstupa se od ovog pravila: u slučaju stipendiranja i u predlozima za tip akcija koje se odnose na Evropski savet za istraživanja, pojedinačni istraživači (saradnik/ glavni istraživač) preuzima vođstvo u predlogu.

Svaki tip akcije ima drugačiju administrativnu formu. Smernice o tome kako da popunite obrazac dat je u samoj formi. Obrazac administrativne forme sastoji se od:

 • osnovnog dela gde najvažnije detalje predloga upisuje koordinator
 • spisak deklaracija
 • podaci o učesnicima i kontakt osobama
 • budžet organizacije i kategorije troškova
 • tabela o etičkim pitanjima
 • posebna pitanja u vezi poziva (ukoliko je potrebno)

Obrasci predloga za tehnički aneks mogu se preuzeti u PDF obliku. Tehnički aneks, kao i svi ostali aneksi moraju se podneti u formatu PDF dokumeta.

Više o podnošenju predloga pročitajte u vodiču za podnošenje predloga (eng. User Guide of the Submission Service) ili u odeljku ,,IT Kako da“ (eng. ,,IT How to“)

Tamara Mitrović

Asistent redakcije PravoIKT. Diplomirani filolog. Zadužena za kvalitet tekstova, društvene mreže i odnose sa medijima.

 • twitter

Jedan komentar

Zatvoreno za komentare.