elektronske komunikacije

regulatorni okvir, pravni izazovi, zakonodavne inicijative

Neutralnost Interneta u Srbiji

Neutralnost Interneta u Srbiji

Iako se neutralnost Interneta u Srbiji ne pominje eksplicitno, analiza ukazuje da je ovaj princip ipak prisutan u srpskom pravu. Implementacija u zakonodavstvo Republike Srbije izvršena je u skladu sa pravnim okvirom Evropske Unije u oblasti elektronskih komunikacija iz 2002. godine, sa kojim je Zakon o elektronskim komunikacijama (ZEK) u velikoj meri usaglašen.

Neutralnost Interneta: definicija, aktuelne debate

Neutralnost Interneta: definicija, aktuelne debate

Uniformna definicija neutralnosti interneta ne postoji. Ovo je jedan fluidan princip koji se provlači kroz ralličite zakonske odredbe, i u cilju njegovog potpunog ostvarenja potrebno ga je sagledati iz više različitih uglova. Najkraće i najednostavnije rečeno: neutralnost interneta predstavlja sutuaciju u kojoj korisnici mogu slobodno i bez organičenja, da biraju koje aplikacije u usluge će da koriste i kom će sadržaju pristupiti, kreirati ga ili ga podeliti sa drugima.