Nacrt_zakona_o_elektronskom_dokumentu_PravkoIKT

Nacrt zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju

Elektronski dokument, elektronska identifikacija i usluge od poverenja su od suštinskog značaja u modernom elektronskom poslovanju. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija započelo je javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koja traje od 7. do 30. septembra 2016. godine. Ovaj zakon će zameniti postojeće zakone o elektronskom potpisu i elektronskom dokumentu i regulisati materiju u skladu sa rešenjima iz Uredbe EU o elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskim transakcijama, kojom je prestala da važi Direktiva o elektronskom potpisu iz 1999. godine.

EU ODR: platforma (1)

Evropska komisija pokrenula je 15-tog februara 2016. godine, novi sajt-platformu za rešavanje sporova putem Interneta. EU ODR platforma zamišljena je kao lako dostupna početna stanica i sveobuhvatan alat koji pomaže strankama u rešavanja onlajn prekograničnih potrošačkih sporova. Pristup Evropske komisije ima svojih prednosti i mana koje ćemo analizirati u nekoliko narednih tekstova. Razvoj ODR-a ODR […]

Centar za reagovanje u slučaju incidenata vezanih za informacione sisteme

Centar za reagovanje u slučaju incidenata vezanih za informacione sisteme

Zakonom o informacionoj bezbednosti bi trebalo da se odredi institucija u okviru koje će Nacionalni centar za reagovanje u slučaju incidenta vezanih u IS biti uspostavljen, kao i delokrug poslova tog organa. Pri izboru nadležne institucije, važno je imati u vidu postojeće uslove u kojima institucija posluje, odnosno voditi računa o stručnosti kadra, iskustvu i tehničkoj opremljenosti, ali i projekcijama budućeg poslovanja. U svakom slučaju, ovakav centar je Srbiji veoma potreban, jer pojedinačni napori radi zaštite IS nisu uvek dovoljni da se obezbedi odgovarajuća zaštita na državnom nivou, te je potrebno uspostaviti krovnu instituciju koja će obezbediti organizovanu i delotvornu prevenciju i zaštitu.

Informaciona bezbednost u Srbiji

Informaciona bezbednost u Srbiji: strateški i regulatorni okvir

Informaciona bezbednost u Srbiji je oblast u kojoj sveobuhvatno strateško i regulatorno uređenje tek treba da se uspostavi. Stoga, u narednom periodu očekuje se priprema i donošenje odgovarajuće regulative, što, pre svega, podrazumeva usvajanje Zakona o informacionoj bezbednosti i odgovarajućih podzakonskih akata. Rizici i pretnje koje postoje u sajber prostoru treba da se shvate ozbiljno, i zato je potrebno preduzeti koordinisane i sistemske mere i aktivnosti kako bi se društvo u celini bolje pripremilo za incidente u sajber prostoru i kako bi se postigla adekvatna reakcija kada se dogodi ugrožavanje informacionih sistema.

eUprava - pojam i značaj

eUprava: pojam i značaj

eUprava podrazumeva upotrebu IKT-a kao instrument za postizanje dobre uprave. Pristup koji se bazira na pristupnosti i zadovoljstvu korisnika ( eng. user-centric approach) danas je dominantan kad se priča o eUpravi. U ovom tekstu dajemo pregled bitnijih definicija i trendova razvoja eUprave.