Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

Skarlet protiv SABAM: Obaveza provajdera da kontrolišu sadržaj

U jednoj od starijih, ali izuzetno značajnih presuda za regulaciju autorskog prava na internetu, Scarlet Extended SA vs. SABAM, Sud pravde EU je potvrdio da internet servis provajderi (eng. Internet service provider) nisu u obavezi da filtriraju svu elektronsku komunikaciju među svojim korisnicima i da blokiraju određeni sadržaj kako bi zaštitili prava intelektualne svojine.

moralna prava autora

Postoje li moralna prava autora sa obe strane Atlantika?

Pitanje pravnog tretmana moralnih prava autora, u okviru evropskog i američkog prava intelektualne svojine ima veliki značaj za oblast IKT. Potpisivanjem Bernske konvencije SAD su načinile prvi korak ka usaglašavanju svog prava sa evropskim pravom intelektualne svojine. Ipak, ostaje još dosta prostora za izjednačavanje ili barem približavanje autorskog prava sa obe strane Atlantskog okeana.

PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Nagla protiv Letonije

Nagla protiv Letonije je slučaj u kome je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu proglasio neproporcionalnom meru kojom su konfiskovanjem kompjutera i druge IT opreme litvanske novinarke Izle Nagla, u cilju pronalaženja izvora informacija o bezbedonosnim propustima baze podataka litvanskog Centra za javne prihode, oduzeti podaci o ličnosti, narušena sloboda izražavanja i tajnost novinarskog izvora.

PravoIKT: Sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava u oblasti prava informaciono-komunikacionih tehnologija

Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije

Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije je slučaj vođen pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, koji se odnosi na pristup informacijama od javnog značaja. Konkretno pitanje je odbijanje agencije BIA da obelodani broj lica pod elektronskim nadzorom u toku 2005. godine.