Posts By :

Stefan Lakićević

Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri - DMCA
Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri – DMCA 720 380 Stefan Lakićević

Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri – DMCA

Američki Zakon o autorskom pravu u digitalnoj eri – DMCA je zakon kojim su postavljeni temelji zaštite autorskog prava na Internetu, a njegove najznačajnije karakteristike su tejkdaun notis (Takedown notice), odnosno zahtev za uklanjanje spornog materijala, kao i određena vrsta imuniteta, tj. mogućnosti da OSP (online service providers) ne budu automatski odgovorni za povrede autorskog prava. read more
Patentni trolovi 720 380 Stefan Lakićević

Patentni trolovi

U ovom tekstu bavićemo se pitanjima iz oblasti patetnog prava, tačnije pitanjem patentnih trolova. Patentni trol je nesavesno pravno ili fizičko lice koje pokreće postupke zbog povrede patenta protiv lica koja su ga navodno povredila, sa ciljem sticanja licencnih naknada ili zarad nametanja parničnih troškova koji bi ograničili buduće delovanje tuženog. read more
Video igre i intelektualna svojina
Video igre i intelektualna svojina 720 380 Stefan Lakićević

Video igre i intelektualna svojina

Stvaranje i proizvodnja video igre je blisko povezana sa čitavim nizom pravnih komponenti. Autor izlaže neke pravne aspekte ove industrije – pitanje autorskog prava, prava žiga i prava na lik i daje kratak pregled bitnijih pitanja iz ovih oblasti. read more
Hip-hop muzika, semplovanje i autorsko pravo
Hip-hop muzika, semplovanje i autorsko pravo 720 380 Stefan Lakićević

Hip-hop muzika, semplovanje i autorsko pravo

Semplovanje (eng. sampling) je način produciranja muzičkih dela putem korišćenja isečaka iz već snimljenih pesama ili drugih zvučnih zapisa, kao što su inserti iz filmova ili video igrica. Ova pojava je zanimljiva i u digitalnoj eri, budući da je semplovanje putem modernog softvera dostupno ne samo profesionalcima, već i amaterima. U ovom tekstu posvetićemo pažnju istorijatu semplovanja, tehnološkom kontekstu u kome se ono odvija, i na kraju pravnoj i poslovnoj komponenti. read more
Usedsoft protiv Orakla Sud pravde EU
Usedsoft protiv Orakla 800 450 Stefan Lakićević

Usedsoft protiv Orakla

Sud pravde Evropske unije doneo je odluku u predmetu Usedsoft protiv Orakla povodom spora koji se odnosio na pitanje prodaje korišćenog softvera trećim licima, i izneo relevantno shvatanje o univerzalnosti instituta iscrpljenja prava na stavljanje autorskog dela u dalji promet. read more
Sabam protiv Netloga
Sabam protiv Netloga 800 450 Stefan Lakićević

Sabam protiv Netloga

Sud pravde Evropske unije doneo je odluku u predmetu u kome je belgijska organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava SABAM zahtevala od društvene mreže Netlog da u svoju mrežu implementira poseban filter preko koga bi se kontrolisala upotreba muzičkih i audio-vizuelnih dela. Ovaj predmet je još jedan u nizu predmeta koji se tiču tretiranja autorskih i srodnih prava na internetu, tačnije na društvenim mrežama. Jedna od karakteristika, praktično svake društvene mreže, je takozvano deljenje različitih sadržaja, pa samim tim i sadržaja koji su predmet autorsko-pravne zaštite. read more
Our website uses cookies, mainly from 3rd party services. Define your Privacy Preferences and/or agree to our use of cookies.