Usluge računarstva u oblaku: ugovorne strane i servisni nivo usluga

Usluge računarstva u oblaku: ugovorne strane i servisni nivo usluga

U seriji članaka na temu usluga računarstva u oblaku, autor razmatra najvažnije pravne aspekte koje treba uzeti u obzir prilikom sklapanja ugovora u ovoj oblasti. Polazeći od međusobnih obaveza i odnosa na relaciji pružalac usluge – korisnik, ovaj uvodni tekst pruža prikaz ugovornih strana, uslova korišćenja računarstva u oblaku i objašnjava ugovor o servisnom nivou usluga.

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Računarstvo u oblaku: ISO standard o zaštiti podataka o ličnosti

Cilj novog ISO/IEC 27018:2014 standarda je da obezbjedi set neophodnih sigurnosnih kontrola koje mogu biti implementirane od strane pružaoca usluga tzv. javnog računarskog oblaka (eng. public cloud provider) koji obrađuje podatke o ličnosti u ime trećeg lica. Ovo je prvi publikovani ISO standard koji se odnosi na računarstvo u oblaku, i kao takav će sigurno naći široku primjenu među kompanijama koje će kroz program sertifikacije nastojati izgraditi povjerenje sa potencijalnim klijentima i steći imidž na globalnom cloud tržištu.

Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja

Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja

Tekst „Računarstvo u oblaku: evropske perspektive razvoja“ daje trenutni presek stanja i smernice za budući razvoj računarstva u oblaku na nivou EU. Aktivnosti Evropske komisije potaknute eksplozivnim rastom tržišta usluga računarstva u oblaku i evidentnim zaostajanjem evropskih tržišnih igrača daju naslutiti da će se u godinama koje dolaze ovaj segment razvijati na novim ili reformisanim legislativnim osnovama. U okviru evropske Digitalne agende i inicijative „Evropa 2020“ postavljeni su visoki ciljevi koje je potrebno postići kroz harmonizaciju pravnih sistema država članica, ali i efikasnim mehanizmom koordinacije na nivou Unije.

elektronski potpis

DocuSign – elektronski potpis za ponijeti

U ambijentu u kojem partneri i poslovni saradnici zaključuju pravne poslove ne obazirući se na geografsku udaljenost, vremensku zonu i slično, poželjno je razmišljati i o pravnim aspektima čitave priče: zaključili smo ugovor, ali ko nam garantuje da druga strana neće osporiti našu saglasnost? Možemo li metodom ”moja riječ protiv tvoje” dokazati kada smo stupili u ugovorni odnos?

Ugovor o pružanju cloud usluga

Ugovor o pružanju cloud usluga: na šta treba obratiti pažnju

Želite da iskoristite prednosti računarstva u oblaku i značajno smanjite troškove personala i izdatke za održavanje infrastrukture? Primamljivost transfera softverskih aplikacija i podataka na infrastrukturu pružaoca usluga računarstva u oblaku postaje veća ukoliko se uz nesmetano funkcionisanje informacionog sistema blagovremeno obezbjedi i zadovoljavajuća pravna zaštita korisnika. Ako sklapate Ugovor o pružanju cloud usluga, ovo su elementi na koje morate obratiti pažnju.

Internet domeni: rješavanje sporova

Internet domeni: Rješavanje sporova

Kako je domaće pravničko shvatanje procesa koji se odvijaju u kibernetičkom prostoru još uvijek dobrim dijelom nepoznanica, a sve to prati zanemarljiva privredna aktivnost na internetu, mogu se predvidjeti dugotrajni i iscrpljujući postupci koji ne opravdavaju samu vrijednost spora. Stoga je od značaja upoznati se sa alternativnim načinima rješavanja sporova, prije svega onih koji se odvijaju na međunarodnom nivou.

Cybersquatting i zaštita žiga

Internet domeni: Cybersquatting i zaštita žiga

Glavne karakteristike tržišta internet domena su, kako smo već naglasili, ograničen rok prava njihovog korišćenja i nadmetanje za sticanje tog prava. S obzirom da su kombinacije brojki i slova koji čine naziv međunarodnog ili nacionalnog top-level (Eng. Top-Level) domena ogroman, ali ipak ograničen skup, jasno je da sa iskorišćavanjem ovih kombinacija «borba» za registraciju željenih naziva domena biva sve oštrija i da se često poseže i za nedozvoljenim metodama.

Internet domeni - uslovi registracije u BiH

Internet domeni: uslovi registracije u BiH

U procesu registracije naziva internetskog domena, registrant i registrar stupaju u ugovorni odnos, najčešće po osnovu zaključenja tzv. Click-wrap ugovora. Međutim, uslovi pod kojima je dopuštena registracija naziva domena su definisani ugovorom koji se zaključuje između registra, bilo da je u pitanju nacionalni ili ICANN, i ovlašćenog registrara.

Internet domeni - značaj i registracija

Internet domeni: značaj i registracija

Pisati o temama iz oblasti informatičkog prava, a ne spomenuti internetske domene i problematiku efikasne zaštite njihovog naziva bi umanjilo obim i značaj rasprave o korporativnom i personalnom identitetu u kibernetičkom prostoru. Iako na prvi pogled procedura registracije i korišćenje domena iz ugla internet korisnika izgleda jednostavno, sa pravnog aspekta posmatrano, «borba» za iste se može izroditi u pravu noćnu moru koja često podrazumijeva dugotrajne procedure, dokazivanje i finansijske izdatke u sudskim i vansudskim sporovima.