Ugovor između operatora i korisnika

Zaštita prava korisnika elektronskih komunikacija: forma i sadržaj ugovora

Članom 105. Zakona o elektronskim komunikacijama, naslovljenim Ugovor između operatora i korisnika, zakonodavac je propisao da se međusobna prava i obaveze operatora i korisnika uređuju ugovorom, koji se zaključuje u pisanoj formi. Drugim rečima, operator i korisnik u vezi sa pružanjem usluga elektronskih komunikacija moraju zaključiti pisani ugovor. Zakonodavac je istim članom propisao i obavezan sadržaj takvog ugovora…

Regulisanje ugovora s operatorima

Zaštita prava korisnika elektronskih komunikacija: predugovorna faza

Zakon o elektronskim komunikacijama (u daljem tekstu: ZEM) definiše operatora kao lice koje obavlja ili je ovlašćeno da obavlja delatnost elektronskih komunikacija. Sa druge strane, ZEM poznaje i definiše pojmove korisnik, krajnji korisnik, potrošač i pretplatnik. Konačno, isti zakon uključuje i regulisanje ugovora s operatorima, tj. propisuje formu i obavezne elemente ovih ugovora.

Krediti za inovativne IKT projekte

Krediti za inovativne IKT projekte

Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o rasporedu i korišćenju kreditnih sredstava za finansiranje privrednih subjekata u oblasti informaciono-komunikacionh tehnologija (Službeni glasnik RS Br. 80/2015). Uredba je stupila na snagu 29. septembra 2015. Godine i njom se utvrđuju uslovi za kreditno finansiranje startap i inovativnih projekata u oblasti IKT-a, a koji imaju za cilj razvoj novog ili postojećeg proizvoda ili usluge.

Elektronske komunikacije u EU: aktuelni pravni okvir

Elektronske komunikacije u EU: aktuelni pravni okvir

deo 1 – Elektronske komunikacije: razvoj regulatornog okvira EU deo 2 – Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine deo 3 – Elektronske komunikacije u EU: aktuelni pravni okvir U prethodnom tekstu smo kao razloge za donošenje novog, aktuelnog pravnog okvira u oblasti elektronskih komunikacija u EU istakli ubrzan rast sektora, kao i […]

Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine

Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine

Elektronske komunikacije u EU obrađuje ”Telekom paket” iz 2002 godine kojim su države članice u potpunosti zamenile ”Regulatorni paket“ iz 1998. godine. Ovakvim jedinstvenim regulatornim okvirom regulisane su sve elektronske komunikacije, što je rezultat konvergencije telekomunikacija, informacionih tehnologija i elektronskih medija do koje je došlo u protekle dve do tri decenije.

Elektronske komunikacije: razvoj regulatornog okvira EU

Elektronske komunikacije: razvoj regulatornog okvira EU

Od samih početaka razvoja elektronskih komunikacija, a s obzirom na njihovu specifičnu prirodu, evidentna je povezanost razvoja tehnologije, ekonomskog razvoja i razvoja pravne regulative. Imajući u vidu specifičnu povezanost ova tri elementa, tj. njihovu međusobnu zavisnost i preplitanje, jedinstven je stav da je regulisanje tržišta elektronskih komunikacija u EU od izuzetnog značaja, te da takva regulativa predstavlja jedan od važnih instrumenata u ostvarivanju ciljeva izgradnje jedinstvenog ekonomskog tržišta EU i opšte dobrobiti društva.