Uzun protiv Nemačke

Uzun protiv Nemačke

Komentar slučaja Uzun protiv Nemačke baca svetlost na tretman prava na privatnost u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, u kontekstu mera elektronskog nadzora. U ovom konkretnom slučaju reč je o zakonitosti i srazmernosti mera nadzora zasnovanih između ostalog i na sistemu geolokalizacije. Kroz ocenu opravdanosti mera nadzora, Evropski sud za ljudska prava omogućava uvid i u način na koji procenjuje ”nacionalnu bezbednost” kao izuzetak od opšteg režima Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Centar za reagovanje u slučaju incidenata vezanih za informacione sisteme

Centar za reagovanje u slučaju incidenata vezanih za informacione sisteme

Zakonom o informacionoj bezbednosti bi trebalo da se odredi institucija u okviru koje će Nacionalni centar za reagovanje u slučaju incidenta vezanih u IS biti uspostavljen, kao i delokrug poslova tog organa. Pri izboru nadležne institucije, važno je imati u vidu postojeće uslove u kojima institucija posluje, odnosno voditi računa o stručnosti kadra, iskustvu i tehničkoj opremljenosti, ali i projekcijama budućeg poslovanja. U svakom slučaju, ovakav centar je Srbiji veoma potreban, jer pojedinačni napori radi zaštite IS nisu uvek dovoljni da se obezbedi odgovarajuća zaštita na državnom nivou, te je potrebno uspostaviti krovnu instituciju koja će obezbediti organizovanu i delotvornu prevenciju i zaštitu.

AirBnB zakon – nova faza ekonomije deljenja i njeni problemi

U prethodnom postu opisali smo kako su neke poznate kompanije, šampioni ekonomije deljenja, završile pred različitim sudovima usled tužbi predstavnika tradicionalnih profesija, koje su se osetile ugroženim nelojalnom konkurencijom.  Za očekivati je da će slični pravni sukobi da se presele i u druge jurisdikcije u kojima se nivo konkurencije približava i ugrožava ustaljene igrače na […]

Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine

Elektronske komunikacije u EU: ”Telekom paket“ iz 2002. godine

Elektronske komunikacije u EU obrađuje ”Telekom paket” iz 2002 godine kojim su države članice u potpunosti zamenile ”Regulatorni paket“ iz 1998. godine. Ovakvim jedinstvenim regulatornim okvirom regulisane su sve elektronske komunikacije, što je rezultat konvergencije telekomunikacija, informacionih tehnologija i elektronskih medija do koje je došlo u protekle dve do tri decenije.

Bitkoin

Bitkoin (eng. Bitcoin) – pojam i značaj

Šta je Bitkoin? Sredstvo razmene koje ima određenu vrednost, digitalna valuta, ili nešto više? Koje se karakteristike tradicionalnih valuta mogu prepoznati u Bitkoinu (npr. novac kao sredstvo štednje), a koje ne mogu? Pred vama je članak koji kroz konkretne primere objašnjava pojam i značaj Bitkoina kao digitalne, decentralizovane valute.

Dalea protiv Francuske

Dalea protiv Francuske

Slučaj Dalea protiv Francuske suprotstavlja prava podnosilaca zahteva za šengensku vizu i diskreciona prava država članica EU učesnica u Šengenskom sporazumu da takvim licima ne dozvole ulazak na njihovu teritoriju. Kroz analizu zahteva za uvid u podatke o ličnosti sadržane u bazi podataka podnosilaca zahteva, kao i pravo na brisanje podataka iz šengenske baze podataka, ovaj slučaj baca svetlost na rezonovanje Evropskog suda za ljudska prava u pogledu prava država da koriste ”nacionalnu bezbednost” kao izuzetak i razlog za izbegavanje primene generalnog režima Konvencije o ljudskim pravima.

Informaciona bezbednost u Srbiji

Informaciona bezbednost u Srbiji: strateški i regulatorni okvir

Informaciona bezbednost u Srbiji je oblast u kojoj sveobuhvatno strateško i regulatorno uređenje tek treba da se uspostavi. Stoga, u narednom periodu očekuje se priprema i donošenje odgovarajuće regulative, što, pre svega, podrazumeva usvajanje Zakona o informacionoj bezbednosti i odgovarajućih podzakonskih akata. Rizici i pretnje koje postoje u sajber prostoru treba da se shvate ozbiljno, i zato je potrebno preduzeti koordinisane i sistemske mere i aktivnosti kako bi se društvo u celini bolje pripremilo za incidente u sajber prostoru i kako bi se postigla adekvatna reakcija kada se dogodi ugrožavanje informacionih sistema.

4G tehnologija u Srbiji

4G tehnologija u Srbiji: regulatorni okvir i perspektive

Po najavama predstavnika RATEL-a i resornog ministarstva, 4G tehnologija u Srbiji će biti dostupna od maja ove godine. Nova generacija prenosa podataka putem mobilne mreže koindicira sa povećanjem interesovanja prosečnog korisnika za različite servise i uslovljena je posedovanjem pristupa internetu velikih brzina. Pored pregleda istorijskog konteksta koji prethodi digitalizaciji telekomunikacija, ovaj tekst razmatra pitanja vezana za domaći pravni okvir relevantan za ovu oblast i čitaocu omogućava shvatanje trenutnog stanja kao i razvoja situacije u budućnosti.

Net Futures 2015

Net Futures 2015 konferencija

Evropska komisija od 25. do 26. marta 2015. godine u Briselu organizuje konferenciju Net Futures 2015. Net Futures 2015 je naslednik ranije konferencije Future Internet Assembly (FIA), koja je bila organizovana jedanaest puta uzastopno. Inspirisana ovim prethodnim događajima, konferencija Net Futures 2015 se fokusira na transferzalna pitanja budućnosti Interneta kao što su Internet stvari, tehnologije otvorenog koda, računarstvo u oblaku, pametni gradovi, alternativni modeli rešavanja sporova i startap kompanije.

ICE Totally Gaming

ICE Totally Gaming

U periodu od 2. do 4. februara 2015. godine u Londonu je održan je osmi ICE Totally Gaming. ICE je najveći događaj na svetu u oblasti kockanja. Privrednici, regulatori, predstavanici državnih agencija, predstvanici stručnih tela, istraživači iz celog sveta i svi oni profesionalci koji se suočavaju sa sličnim izazovima ciljna su grupa ovog događaja.